Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 20, 1898, SEMI-WEEKLY EDITION, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
5
SOUTH OMAHA
Michael Ilart jest sice dosud
Živ avšak Že by Životem vyvázl
na iu pomýšleli nelze!
Michael Hart! Dnes ho zná i
ten nejzarytější tetnpercnČník ale
CO nm jest platnou dnes všecka
účasť vůbec s duSÍ na jazyku sní
má ubohý Majk hříchy nedbalosti
zodpovědných orgánů města na
které se placením daní dřel a kteří
nebyli ani v stavu aby spícího
občana uchránili před loupežnou
holotou která tak terrorisuje mě
sto že na středu ráno mezi jednou
hodinou s půlnoci a Čtvrtou ranní
bylo vyloupeno několik soukro
mých bytů a obchodních místností!
Bravo Ensor! Bravo Brennan!
Bravo Judge!
První povinností městské sprá
vy každé civilisované obce jest
zabezpečit! jistotu Života a ma
jetku svému občanstvu a kde
těchto není tam je mč-sto vydáno
anarchii lůzy a třikrát běda obci
kde se podobná havět rozpráší!
So Omaha se hemží lotrovinou
kozáků kteří Čekají "jako lotříci
záškodní kde by nějakého íarmáře
po prodeji dobytka pochytili!"
A pochytí jich houfy do roka a pro
Člověka jenž má kaučukové svě
domí není lepšího řemesla nad
kozáctví!
Špatný příklad kazí dobré mra
vy a mutatis mutandis přispůso
beno k událostem ranného jitra
středy trpí-li se jedna holota na
bývá jiná kuráže v přesvědčení že
smí-li bratří v darebáctví obírati
veřejně a jsou za to pro své poli
tikářství patronisování a z vězení
pouštěni zajisté že i oni budou
uchráněni před následky loupení
a — vraždění!
Minule jsme se zmínili že každý
v So Omaze ví kde je holota
která z vězení utekla jen že pan
mayor a cheí police mají v uších
vosk a na očích vlčí mlhu a nechtí
slyšet ani vidět!
A dnes? Mayor má migrénu a
cheí nervovou zimnicí Třicet šest
"podezřelých" sebral policejní ná
čelník svými veterány do čtvrtka
do rána ale aby se ti blaničtí litíří
%MVmi!f!íl{ általlCÚStllA 26
Jii-Hk —
a není pcrilzjv že by i pan póú
cejnf soudce se musel starati o to
co jest jeho povinností a ne ne
místnou shovívavosti plésti na ob
čanstvo které jej vydržuje a platí
zbytečně pouštěním jemu předve
dené práce se štítící hyloty bič!
Kdyby panstvo které se z pravidla
svým arnerikánstvím chvástáznalo
amerikanism v tom smyslu jako
to jimi vtipkované přistěhova
lectví vědělo by Že sila samo
správného občanstva záleží ve vě
domí své svobody kterou zkraco
vat! nemá a nesmí ani zvolené
občanstvem a důvěrou poctěné
úřednictvo obce ani — noční
cházka! Zvyšováním poplatků a
daníať pivními licensemi a jinými
dobru obce se neposlouží Není
přítelem lidu a zvláště ne dělného
kdo ubírá zmenšuje a ničí každý
jeho požitek který dělník mozol
nou dlaní sobě zasloužil kdo
oproti chuďasu se naparuje jej
přetěžuje břemeny a nechce viděti
kde nezdaněny leží miliony!
V úterní so-omažské bartolo
mějské noci byl o jedné hodině
vydrancován byt superintendenta
Nebraska telefonní stanice zná
mého občana W L Hollanda jenž
dle všeho byl lupiči ve spánku
chloroformován a okraden o $35
na hotovosti o zlaté hodinky j a
jeho choti vykradeny její veškeré
šperky U obuvníka Cresscy-ho
v jeho bytu v první wardŽ byla
učiněna rovzněž zastávka načež
navštíven hostinec Petra Brosni
hana na 24 ulici a Qkde raubíři
nenašedše peněz se vzájemně řád
ně počastovali zásobili doutníky
a sebrali — revolver kterým dle
vše smrtelně zranili Michala
Harta! K Hartovi jenž vlastní
hostinec u mostu na 26 ulici a Q
vloupali se zadem do bytu který
se nalézá nad hostinskou místno
stí Manželka Hartova lomozem
probuzena probudila spícího cho
tě slovy: "Slyšíš Majku někdo
se k nám vloupal!" Hart který
ač vždy jindy tak Činil zapoměl
dáti revolver pod podušku poftele
povstal a tázal se kdo je a čeho
sobě přeje než v té samé chvíli
klesl skolen ranou revolveru byv
střelen do Špičky levého křídla
plic těsně pod hrdlem!
To je stručný obsah so-omažské
tragedie ze dne 17 máje!
Iloíota navštívila rovněž hosti
nec Schlitzňv na Q nad mostem
který vlastní pan Doležal Tam
se však pouze dobře pomíli a
opětně doutníky zásobili — Do
mov našeho okresního komisaře
Tom Hoctora na 23 a K ul po
ctěn byl též nezvanou návštěvou
a kořist jejich na $150 odhado
vána jest
— Píed týdnem ztratil dělník
z jatek Swiít & Co pan John
Wimmer pět chekň které ne
šťastně padly do rukou darebáků
kteří jeden proměnili ve chvalně
známém hostinci pana Papeže na
M a 26 ulici druhý u pana Do
ležala třetí v Packers Nat banku
čtvrtý u Gus Seidlera a patý u
Larson & Larson Zloději když
mMi kéše odjeli do Omahy kou
pili sobě šaty a dráhou chtěli
do metropole západu bílého slona
atd Chicaga ale dojeli jen do
Plattsmouth! Další svůj osud vy
čkávají za mřížemi poněvadž líče
ní bylo odloženo
— Iloward May jehož buggy
nešťtatně se srazily s mlékařským
vozem který řídil čeledín pana
Hrabíka ze Sarpy Mills u So
Omahy zemřel následkem pora
nění které pádem z buggů utrpěl!
Při inkvestu se hoch omlouval že
nemohl svých koní udržeti Jed
nání bylo odročeno!
— V So Omaze bylo dosud
povoleno 54 licensí 3 byly od
mrštěny poněvadž peníze složeny
byly pod protestem proti jiným
Čtyřem podány protesty Myslí
se Že letos bude vyzdviženo v So
Omaze plné sto (?) licensí hostin
ských Licensi čís 1 jako v loni
i letos má pan Aug Papež! Inu
No I!
— Jednota Českých Dam č 35
uspořádá výlet do zahrady pana
Fraňka v neděli dne 26 června k
čemuž se Činí pilné přípravy
— ftád "Hvězda Svobody" č
45 Z Č B J snížil pro lhůtu
příštích šest měsíců vstupné pro
zdravé členy na pouhý obnos jen
$250 tak aby každý rodák měl
příležitost lacino k dobrému spol
ku se přidati Žádný rodák a tím
nosť požádala počátkem týdne o
právo k položení plynovodu po
celé řadě ulic a s kladením téhož
započato bude jakmile příslušné
povolení městským měřičem bude
vdáno Při tom se strany úřadů
n JUských pilně hleděno bude
k tomu aby na jednou více jak
600 stop ulice rozrýpáno nebylo a
aby s kopáním dalším nebylo za
počato dříve dokud by ta část
kdež plynovod již položen do
úplného pořádku dána nebyla
— Mayor I£nsor nařídil licen
čnímu inšpektorovi Carrollovi aby
bezodkladně zakročil proti těm
kdož v místnosti své pěťákové
automaty mají a předepsanou li
censi v obnosu $10 ročně doposud
z těchže nezaplatili Místností
takových jest prý doposud 85 a
pak-li že majitelé dle ordinance se
nezachovají budou jim strojky
zabaveny
— Poštmistr McMillan obdržel
v minulých dnech z Washingtonu
od odboru poštovního oznámení
že pošta south-omažská prvým
čei věncem do prvé třídy povýšena
bude Čímž zároveň i služné poŠt
mistra z I2800 na $3000 ročně se
zvýší — Povýšení toto přivoděno
tím že příjmy pošty south-omaž-ské
$40000 ročně dosáhly
— Slavný úřad south-omažský
pomýšlí zase již na stěhování a
sice následkem tohoani majitelové
budovy v níž přítomně úřadovny
městské se nalézají odpírají co
nejrozhodněji místnosti ony do
náležitého pořádku přinésti Ná
jemní smlouva konlí totiž již 1
prosincem a majitelé budovy chtí
jednotlivé místnosti náležitě opra
viti a upraviti když by město
smlouvy o jeden neb dva roky
prodloužilo což město učiniti ne
chce ano toho náhledu jest že
lepší místnosti za levnější peníz
dostane
— V úterním zasedání rady
městské povoleny lieensc hostin
ské 54 hostinským mezi nimiž
nalézali se krajané F J Franěk
Joe Pert James Nováček W Pi
voňka August Papež a Mary Do
ležal Třem hostincům — mezi
i John Koutskýmu — lieensc po
voleny nebyly a to z té příčiny an
žadatelé doposud protesty své
proti dani Živnostenské neodvolali
ZPRÁYY ZAHRANIČNĚ
Telegrafická
Z Londýna došla ve čtvrtek po
několik již dnů očekávaná zpráva
o úmrtí největšího státníka angli
ckého William Kwart Gladstona
kterýž toho dne o 5 hodině ranní
v sídle svém v Havardcn ducha
vypustil — Smrt tohoto nej před
nějšího státníka nejen anglického
ale i evropského očekávána byla
jiŽ po celou řadu dnů a smrtelný
zápas jeho byl právě tak tuhým
jako celý jeho život — když zví
tězili nemohl ustupoval pouze
píď za pídí a vzdal se teprvé pak
když porážce nižádného vyhnutí
nebylo — Úmrtí jeho ač starce
již Hytilctého otřáslo celou Anglií
kteráž teprvé nyní poznává co ve
svém "Šlechetném starci" ztratila
Jak velkého významu Glastonovi
přikládáno jest vysvítá nejlépe
z toho Že v parlamentu navrženo
vypravení pohřbu na útraty národ
ní — pocta to neobvyklá — a po
stavení pomníku jeho v kathedrále
westministerské — Životopis a
pojednání o významu jeho přine
seme příště
Z Madridu oznámeno ve středu
Že Sagastovi podařilo se sestavení
nového ministerstva a sice složeno
jest z následovních státníků:
Předseda ministerstva — Praxades
Sagasta ministr zahraničních
záležitostí — Leon y Castillo mi
nistr námořnictva — Aunon mi
nistr osad — Komero Giron mi
nistr financí — Lopez Puigicervei
ministr vnitra — V li Capdepon
ministr spravedlnosti — J Grezi
rad a ministr osvěty — Gamazo
v 1
gexerAl-majorové dobrovolníků
rreřidentcm M Kinleym Jak známo Jmenováni byli Rencrálové FiUhugh Lee
i81"9 ' y 180n JPtt H- Wheefer generál-majory armádv dobrovolníků
Vtrhni tri vyznamenali ae bchem občanské války a nice gen VVilson na ítraní
spolkové Lee a heeler pak na straní konfederacní
LITERATURA
Hospodář Osmého ročníku
nejstaršího největšího a nerozší
řenějšího rolnického listu ve Sp
Státech vydávaného v řeči České
vyšlo č 6 Vydavatelstvo tohoto
odborného listu s uspokojením
pohlíží na přízeň českého lidu
které se jemu dostává v ocenění
jeho péče a obětavosti kterou
hledělo po celých drahných S let
přivésti list na jeho dnešní výši
čímž docíleno původního jeho ur
čení aby se stal přítelem a rád
cem všeho českého lidu farmář
ského na širycl oblastech Spoj
Států A dosud se ve zvelebová
ní Hospodáře neustalo dosud ne
ustále se snaží nejen vyrovnati se
nejlepším jeho souperům v řeči
anglické nýbrž je všecky před
stihnout! jak úpravou tak i obsa
hem Dnes právem s pýchou lze
tvrditi že Hospodář i tomu nej-
lepŠmu cizojazyčnému listu od
bornému se úplně vyrovná a jistě
není doba vzdálena kdy v odbor
né hospodářské světové periodi
cké literatůře bude zaiímati prvé
místo nemaje vůbec sobě rovna
Hospodář vyšel v obvyklém svém
rozměru 24Stran s Četnými původ
ními vyobrazeními ku př Andi-
toria na výstavě zamississippské j
kachen pižmových hospodářských {
praktických zařízení jako hnízda
pro kladení vajec motáku na svi- j
nování a navinování drátu Kock
islandského pluhu nového a nej-j
lepšího druhu drátěného plotu a j j
Z čítači látky uvádíme následující]
Články a statě: Auditorium na
výstavě zamississippské Různé
rady Zlepšujte pléměSkot Jersey
ský Uhry na dobytku Texasská
zimnice Dobytčí ohrady So o
mažské Sirouhlík proti hmyzu v
domácnosti Mnoho bavlny dvě
strany Hovorny Krájení brambo
ru k sadbě Výsledek loňské skliz-
ně v Čechách Kukuřice mnoho
řádková Hovory Dbala s Nedba
lém Kůzné úvahy ucinc-K vaiky
na stav rolnický Hospodářské ti
skopisy Postřikování stromů pro
ti hmyzu a plísním Stříkání stro
mů Náhrada za pařížskou zeltfi
Kysání mléka Kozdíly v mlékaře
ní dvě strany Besídky Nemocí
drůbeže a jicíi léčení Barevné a
bílé kachny pižmové strana pona
učení jež dává starý včelař mladé
mu včelaři dvě strany dopisů U
žitečných a praktických zařízení
strana K čemu jest dobrým trní a
hloží Nový a nejlepŠÍ druh drátě
ného plotu a j Hosp chváliti
netřeba to dobře ví a o tom jsou
přesvědčeni staří naší přátelé íar
merští kteří nejen že list hmotně
podporují nýbrž co je mnohem
cennějším a zač jim zvlávtě po-
vděčni jsme účině sami svými ra
dami a pokyny ze zkušenosti vlast
ní nabytými list obohacují avšak
ročně o celá sta se rozšiřuje náš
farmářský český stav krajany kte
ří dobře poznali že jen v něm je
nravá samostatnost svoboda a
blahobyt muže a tyto na Hosp
upozorniti pokládáme za svou kra
janskou povinost aby mužně mo
hli vzdorovati všem svízelům ma
jíce při ruce upřímného přítele na
něhož vždy a všude spolehnouti se
mohou! Mnoho lidí mnoho ví a
osvícení čeští farmáři plní sloupce
Hospodáře a na všechny dotazy
vždy chotně odpovídají a nikdy
žádná Žádost za radu v nouzi ne
zůstala jimi nezodpověděna! V
této české slovanské lásce a vzá
jemnosti spočívá sila Hospodáře
nedostížnost jeho ceny a nevyČer
patelnost jeho pramenů! Hosp
jest mluvčím českého farmerstva
tím byl a bude! Předplatné na
rok íioo! Adresa: Hospodář
Omaha Neb
Hospodářské Listy nazývá se no
vý časopis který počal tímto mě
sícem vycházeti v Chicagu Vy
dáván jest řádem Benediktinů v
Chicaiíu První číslo jest o 16
stranách s barevnouobálkou vel
mi slušné úpravy a přiměřeného
obsahu Předplatné obnáší $1 00
na rok Adresa: Hospodářské
Listy 702 Alport St Chicago 111
Nerada se dívala do zrcadla
MiinUtique Mith S9 ktéttvi JS07
Dr l Fahrney Chicago 111
Milý doktore:
Mohu všem sděliti ze jsem se
pomocí Hoboka úplně zbavila vyrážky
a pupenců v obličeji a radila bych
každému podobně postiženému aby
tohoto léku užívala Měla Jsem vý
rážku po 12 roků a během té doby
utratila jsem značně peněz za léky
aniž by mi byly pomohli Čítala Jsem
často v ěisopiaecu o vašem léku ale
mysliila jsem nebude o nic lepší
než jiné patentní léky jichž jsem
užila Konečně dostalo se mi náho
dou do rukou číslo "Světla" a po
přečtení ho přlíla jsem k rozhodnutí
Že vál lék vzdor všemu zkusím
Kdykoliv jsem šla kolem zrcadla a
nahlédla v ním obraz svého obličeje
plného pupenefl tu pozbyla Jsem
vSÍ radosti a rozkoše ze života Ne
návdřIa lm chůzi do města naku
nevolno
a jsem dvf14hve IIobok4 iwh
pUpence a vyrážky zmizely
VžJycky budu mítl vái lék v domě
Vaše upřímná pf L SauheíMovA
V St Louis zatčen byl v úte
rý vc stájích spolkové jízdy v Jcf
ferson Barracks neznámý muž na
podezření že španělským zvědem
jest Nalezeno bylo u něho znač
ně dopisů v řeči španělské psa
ných čímž ovšem podezření proti
němu jen sesíleno
7
Bolesť působící
í) Jou denní ikuícnontl lidí
reumatiamematiJených Vet-
fj lina případu zavinřna jeat
neciatou urvi ejiepsim
1
lim jl-jv jl
f Ivcarsko nřmeckí to Wk kti ry od
U Jednoho nřmeekoho lrkuřo před
U více než stoletý byl objevtn ale
fi teprvé nedávno oznamován i'ÍHtí
RoiiBtnvu a zdraví vůbec budolc
fi Málo kdy aby o mu n-pMliřilo
vyiuuui THtirunjr nrunni mru
1 chůd A nebo noflstó krve nebo
ň 1 nepořádku žaludku vznikly
% Dr PETER FA HUN EV 1 12111
Všem Cechům bydlícím na venkova!
dáváme tímto zvěst' že jsme připraveni zaslati ve dvou hodi
nách po obdržení písemní objednávky každému cokolivsi
přeje mít zasláno z oboru našeho likérního závodu
Ceny naSo jsU nejniKl n hodnota našeho zboží ta nejlepsí Udáváme tuto přiklad
cen nilster-cls ziaíleli -v-rcTslra:
Kmínka stojí 1 galion $2 on I Jalověovka stojí 1 gnllon 2 00 až 1300
Hořká 300 až 1300 1 ltum " 4 2 00 "$100
Likéry nndíeccnó jakož i všechny jin jichž máme na sklade jsou
zcela čisté a nepadřlané Dobrotu i hodnotu všet h ziirurujenie a naše
záruka Jest dobrá Ui ifite u nás objednávku a budete jisté uspokojeni
M Wollstein & Co
staří spolehliví obchodníci s lihovinami
522 a 524 jižní 13 ulM Omaha Neb
i Chicago Llquor House 402 sev ta ul Omaha Nebraska
OdVetVÍ: i M Wollstein i Co 26IO N ul South Omaha Neb
I M Wollstein & Co 535 Broadway Council Bluffs lowa
Velkým požárem
jímž za více jak milion dolaru Ško
dy spůsobeno navštíveno bylo ve
středu město Attleboro Mass Vy
puknul totiž po 12 h ranní požár
ve 4patrové klenotnické továrně
na Mill ul a plameny rozšířily se
tak rychle že záhy i na továrnu
podobnou na druhé straně ulice
se nalézající se přenesly Veške
rá snaha hasičů plameny obmezi
ti byla marnou a tak než dravý
živel konečně potlačen 4 závody
klenotnické popelem lehly
Spuštěn na vodu
Ve Philadelphii spuštěn byl ve
středu z loděnice Crumpovy na
vodu nový válečný parník náj j
namau na nez nepočítaje v 10 vy
zbroj a brnění na $3750000 ur
čen byl Parník 'Alabama' jest
374 stop dlouhým a 72 stop Širo
kým vnor obnáší 23 stop a 6 pal
Nosnost 11520 tun počet koň
ských sil 19000 a zaručená rych
lost 16 uzlft Výzbroj sestávati
bude ze 4 děl i3palcových 14 děl
rychlopalných 6palcových 17 děl
61iberních a 6 iliberních děl Gat
lingových Obrnění jest 164
palce silným při Čáře vodní a g}{
palce pod čárou touto Z rozka
zu odboru námořního bude nyní
pracováno na dohotovení lodě s
rychlostí dvojnásodnou a kontrak
toři douíají že na nejvýše do 6
měsíců bude válečný parník tento
vládě odevzdán
Potopil se
Z Ogdensburg N Y došla v
úterý zpráva že v řece St Law
rence potopila se toho dne polo
vička spolkového celního parníku
'Gresham' kterýž na pobřeží at
lantické z rozkazu vlády dopravo
ván byl Jelikož parník příliš
velkým byl než aby mělkými ka
nály kanadskými z jezer vnitro
zemních proplouti mohl rozříz
nut byl na dvě půle z nichž každá
na pontony zdvižena a tímto spů
snbem dc Montrealu dopravena
býti měla kdež pak zase obě pil
ky spojeny býti měly Při tom
však nešetřeno náležité rovnová
hy a následkem toho pontony s
přední částí 48 stop dlouhou se
převrátilly a táž v hloubce 25 st
ponořena Dvacet pět lodníků
při tom do vody svrženo podařilo
se však všem se zachrániti
DROBNÉ ZPRÁVY
V Jewell Junction la vylou
pena ve středu po 1 h ranní tam
ní pošta a z pokladny kteráž po
mocí dynamitu otevřena as za J200
známek poštovních ukradeno
Sekretář války požaduje na
kongresu jmenování po čas války
druhého příruČího s platem I4000
ročně
V Baltimore vypuknul v úte
rý požár na přístavišti 'Old L?ay
Line Steamship Co na ópatí
Concord ul a než plameny utlu
meny za více jak 115000 Škody
spůsobeno
klouby a svaly
IIOBOKO
N-nlfiinfnj líkftn líkarnJckmi
[xiii ze pravidelní Jednateli pro II o
Ixko je prudávaJL K ochrioé ob
cvnxtva a ryrMU!l kaídá Uher
opaih-na Jo registrovaným řtali-m n
tii-bylii vymazáno nebo 11nk iml
nriio pu na Ui
So Iloyne Ae CHICAGO ILL
Z Washingtonu se oznamuje
Že gen Milcse po presidentovi
nejvyŠšího velitele armády očeká
vá povýšení na generál-lajtnanta
pakli výprava jeho na Kubu s ná
ležitým výsledkem se setká Hod
nosti této těšilo se pouze jen ně
kolik málo vojínů amerických a
posledním kterémuž hodnost ta
udělena byl gen Schofietd kterýž
takto povýšen v předvečer dání do
výslužby
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago dne lit kví-tna
Trh trvá Mále v nn-tilim nob vřtSim r ne
chvěni a kolísáni rny zvláíté pfrnlcn Jet
velké Včera ku t (iroílávána penlee čin 1
t jj lnlo"é za í I ''-{ jj(4Jř- ktúitnff -
ntiffseiiiW- í"urtrf v l ené iryia rifi fl
Hovt-zí dobytek ťívioTlcl týdnra Tf +snl
ochabnul JAttifnl volt unxlivitji Otílnou
no H:iV-Hň k vývozu al do Vh volí k iíru
H 2MM M6 krávy a Jalovice itVtt70
Vfnffiv# dnhvfU kLťiunA htálH vil & vf J!a
dostoupli JIŽ ct ný UMiíim ivláSi pí kny a
TU
lilkf
72 !4
Omaha 19 kvttna
(ny novfolho dobytka Jiwin nyní opdt trocha
(K hlilijiml vink Tči!n jatefiifrh vol6 jI do
trhu přiviíi Jeit v dobrém rtnva proto H
Dili cena (ltl dobrou PrcxláTiill t t£ do 116)
tílíinoo kol 1430 Eráry a jalovic Jraa Ul
ceny obotnjuá a nice po MIVÍH 3) Voli k lita
ndriuJI ře rtále v renfi vymoká Prodávtji ie
v{t?lnia I do U 5 Ní kolik kunft bylo dne
prodáno mnohem dráiu a vire dva volíky váhy
470 liber prtneell 1470 ityry kuty prftmírná táhy
5j0 liber ul t55
Vt-přov dobytek rbinpá zniínS íuMfm dnem
prodává 't nyni ll po H 3[4 45
Vejre Jřoa ceny p"-vnřjli cVratvé po 84 conta
Miclo di)iiiÍ4 i jct mile ceny iixl utejná dobré
po i"'-" Uc Z mánloven c-ny m-tiablcjSi a líce iň
rbirauá fineUny 11 tc a odmfrďovaná
íl-pl- priHlávuJi ho po 7 ní 7'íc kohouti
0 ti) f'j a stitH kohouti 3i ul h'4c jami kuřa
ta aiažiV libní
řnno Jst itálo cfny dobré 1 vfHn 1700
ni In IYVi
Hnutiljory Ikiu téicmiv nozmr-nCné dotnáct
Ml už V- Inif I c-oloradské ohioské ranné k
kAz ? i x5c nové HÍI im hikI
JithiMly jsíiii levnější 34 kv ixtdnn a 1200
Mel bílý Jtutta l:colorad(kv Hiliu
KůJe Jsou tď levné syrové soli-né 7
a2 Kdoci 7 ai ic
řt Louis 19 kvítna
V trhu ídojSini pJ-nlc též silné kolísá V
minulých dni-ch byla cena vy-í teď prodává
s řervená ři í ca tlXVtt lSI pro íurvflftcc
'M pro aiři K% a om prrsin(o Tvrdá
Hh i Jvst tak drahá Jako červená za tl23'
II Mi
KukuMce v rul n ul frh dnech v ceno npttdla
ale uytií Jest opť-t iH-vnéJSÍ prodáváte uiMV
Nnw OrleanH 19 kvt-tna
Ilavlna Je ceny pevnřJM pnmtfiMlnl za 5%
Pánftm úřadníkům spolkft
ť"irctní (oitclHwlní) knihy jako Lwlp
ers Journals denní knihy a jiu5ol
75c uahoru u Pokroku Západu
Nemůžete nalčztl Iqřsú-li mužských
íluttVh —
Htřcvícííi
— za —
$300
Byly dřlány na zakázku nro
eilnolio výchcxlního ol)clioln(ka
nz aaiau ten nyní vyprodal —
yrabeny s White Brother Co'i
illow teletinky lél Uoodvcar
wcu a anerovaci
Jnou delány 1 dobré a jadrné
kftže maji pravý vior pravou vá
hu a pravý pode&ev — maji pravou
barvu a xtl tu pravou ceno a proto
také pojdou rychle po
1
$300
a tím 1 uspoř-í Vám 1100
Btlkni m tán frpié 4U fii
Im N Whitney
i tii ti f ~i
Sum ji in unce
WPfl