Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 20, 1898, SEMI-WEEKLY EDITION, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok 2SApadu
3
ADRESÁŘ
ČESKÝCHJPOLKŮ
OMAHA
ítád ťaUrkj) í 1 ("' H J
adbývává pravldilné aetinxe vidy 1 úterf v
roíiiiel o a b vt íriil v í i:mi JI I" ul 1'ted
K W Hariot taj Ant Kmeul 1217 111 15
TM Jed Sokol r Omaha
tdbfvi v iimvlduliiá M-bAzo kaídj tlruM
ítvrl-k V fní-ii'1 vi-r vii ve inlMiioall ''Ví
thi UHl I'h Umí Havelka I Ui7 Mo 1 lib
t tajemník II W Ilitrtol 1IIH ritr 1'oppL-ton
av úVluík r'r J r'l'la MIH 1'oppleloii ave
l'okiadnlk Ant Kuii-nu UM7 ťi Ibnlr
1'otlp Sokol TjrS c 1
odbývá svá wtiíijti- dvakrát rnfiřuř každou
1 in-ílt'11 S pondť-ll v iiíír v síni Mctxové
Celor"n w linie (xllifvi 1 niMlřll v fijuu
pnlletnt m-Iiúi I ihmíi-II v dubtii a ftvrtietní
v lednu a srpnu 1'reriMila Kr Kvulli-k mi-tonh-d-Mla
Kr 1'okorn tal John lblelsirád
13 11 IMá ul úř-trilk Kar Ihlrborád 1412
£i 13 ul 1'okladuik V K Kun l Ulb ski 13
Jan Hun Loze t 5 Itjt Pjthla
odbývá w-hiize kaidou první a třeli středu v
inř-irt v Národní síni na 13 a Wllllara ul Vit-li-i
kancléř Kil It-I h 4ilH Ho 1 líh otr MriJUe
archivu a per-tl F Vodlfka iwN l'tbtr
Hrtót) financi V l'ftlyl JIH 13tá ul l'o
kladnu Jo Novák I31M III 13tá ul
Itohnnla Lože í: JIH AOUW
Odhfvává pravidelná at-haze v Národní piul
kafdou í a 4 tředu veíer r W Hitndliauer
M W V lilália li„ 1TIH Ho 1 Hl„ J V Va-ek
K la Si i:í t C llowjwater upni lékař
3 Ue llulldlnx
Tábor ('ulumliim ř í WOW
Ddbvá aebuzo kaidá liliw úterf v tntaicl v Ná
rodní utni v n b veer 1'ředieda Kr Hvolioda
1 CM Ji 13 ul Mitopred'd Kr Heroin Taj
V) ťltln ív!nd Ht U-l I Houtb maia
Hoklndnik V J Nepodal l£H jli II ul
Tábor Lípa Ííh 127 W () W
tidhfvá vé wliíuc kařd druh a f tvrtj řt vr
tek trint p J Havlíka rHilwdii Jrnwt
Uili-J m[ftipřidHlH Vi IkiltiJ kli-rk Ant
V Novák 1741 to II bl pokladník Jim Juliá
Dtk lul2 Horaer Mr
Slmr Vlastislava ř 20 J í 1
3dlvá M-hfiCf' kMou l ncd'l y ntfolrl v Ná
rttdii! síni o V'i hod imIi l'ři'dcIUyiK-pi A
Kalinova TaJi-mnWv K Handhaui-rová Jtfn
So 12 ht ú lnic e K llaruri 1'okladulce
JoMfa Moučková
SlNír n)l ]ava t ťii i('AK
cxlliývá wtiíiw kaidnu 9 nwlřll v mr-icl r Ná
Itxllií xiul o 2 h odp I'fodK'Uk Auna Kr J
fová lH) tiž i:ilá ul tujomnlce KruntlPku l a
pk '£SH Jli 14 ul úíi-tnlw Anumle Mitcho
vá l-"-'l o IS ft pokUdnloe Antonie Kurii
tová'! Jli lj ul
SU Átlzúií Nové Ilolij ř S J (' 1)
odtjf ví své scliiiw kuíd ni 8 nedMI v míticl ve
li hod Hlp v siní Mfizové 1'hMlMHlkynú Ah-It-na
Kunclová N 13 řt r taj Villn-mi-na
liarwrfová liíl S I3tb ft óiVtnlď Km
Cliltborád 12111 ro lf utr
MMr Martha (irove f 10
odhívá kt-č jiravldrlní whiii' vidy 4 tu-ilfll v
nn'řiil v SuriKlni iul l'ř'dIWynf' Mrl
Haviiřkovi: 13 a Wlllíam ul iníhlnphd!d
aynť l-iitt Kuiflova tajfinntin Nt-lliB řívolxi
rtu ii't J Ilts ul MikUdnli'ft M Ifoukitlovi
líd— ll ul pr&vodkyné Arfua Krt-Jfi
Sbor i i i lilo 1 of II 101 A 0 C W
Mlhfvi pntvtdHnv mtíiúm kufAf druhýaítý
řtvrlvk v musili vb 2 bod n-lpíili-dne v míst-1
notl Dana svolxidr na rxibu 15 a Wllllatn ul I
1'rwlndkn AnnaftVíikí tali mnlpe A Uhl
!! liJL-i i AV9 Marl Mrukel ZiiTJ
re"' soudce trsw "o to
thn nři
SOLriYí MAHA
T Jí Sokol t S Ornalia
odhy vá vé wlifiře kaldy 1 řtVrtek r mfniel t
i ni Koumký Mroa Starosta Jan Kouuky
"JO Q ullee tiiítol:trta J M Toliíás 1H a
(' ul tajemník FrantlMfk Kadil 18 a 8 ul
ňřtník Jan Voiuáíka 1 a g ul pokladník
KrariMiek Hájek Wi tnezi NiO ul ná&duik
Alois Krajiífk
Praha lože ř 32H AOCW
adlifvá v tiravldelná sehůin 1 a Rth-du
mtlel rsínf p Koutskl Jos Krainollsh
P MW Thoroaa Lyec M WK J KJU taj
22 tet O V St J Kraiiiullsh úiotuik 18 a P
ulice
Tábor ťedar Wool ř 19 WOW
adbťvá vé ehto drakrát lamřtíe kaidou 2
aoUcrtu o h verer a kaiSdou I nwlřll ve i b
dp v ninl KoiH-kf Hroa 1'fediwda Krant Vo
cáimk i7 So Zi W atr mluprMl!mda Antnn
item- taj J MToliáí -xr ímh tt V st o
řťtník Jan Zavřel pokladník l r Koutsky
Tábor Žlžkůr Dub í 115 W O W
odbvvá v ěchtte kaidou třett nedtll taísi
cl "Pfedswla lioni Hlávka mislojiredwda
Frank Hraliík talemnik James Kormánfk
lit St bol N i M pokladník Anton Pi
voňka 6r ťrok-p Velký č 33S0 IOF
3dl)fv avé sehliíH kaid první a tfeti ctvrt k
ikmIm vinl FraKkově V Mo OuiaXti I'CU
John Kubát C KJo Tennolilídck V li
Václav HoboUi K 8 Joscpb llrown 103 Ikiu
lvrd v- V S Kr vaiák 17 a lt-rry:
TiauurerJ Hajným a 8 sWJ Koaik U
a Wyman JWJohn liána líi Jos stauek
17 a y AG Alb Tennohlidok
ítád 1'almoré Dřero l 7
Kmh T)fprek v South Omaut odbf vá ar-b&ze
vé kaidé xwlfduí pondřli ▼ tnín-l v nitstno
iti Hr Kouikýi'b Marin Vomáfka D6sto1ná
tjoruduloa Kleonora Kbrl míatopblsdka
Vinil Vm-áwk S7 lo Slair tajfmnle Kran
nka IM viiLIí a hankérka Frantlřka Svoboda
aoukríímnlc HarlKira Kaeck nrtvodf 1 Katla
Vomika vnitřní atrtl řrautlka llrlaveu
koral itrál
Vře íplDÍ tx ipfni Nii státní zákon chrá
ní kaldébo řlena Žádné vatupné žádní poka
ty ntc DfJSibo ne toto Malá úspory a
vklady 'A tam ulof Itl oa první cáruku
A rok a záruky Jsou v pisárně předloženy k vy
let rent Nall ářadnLl Jsou Omaianá Nall Ho
nová Jsou Omaianá a nate pujíky df Ji m na
prvá tBomtíe na majetek omaink Jestli al
pfeJeU) uloiltl vklad bezpečná aby e vám
vyplácel pfljďta a navítlvto naa
Conseríati?e Bailding 4 Loan Ass'n
dt m UWl Fámám St Teli:i53
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp jro k do
stání vsexhny divadelní apUy jež vy
liv tiskem v Čechách a nejsou rozebrá
ny Úplný aeznam všech spisů raile
ae v£em na požádáni zdarma V sezna
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých rirvfi a pří každém je uvedeno
jaký kua je kolik jednání a kolik osob
vyžaduje Ptáte o seznam pod adre-
ou: Pokrok Západu
Omaha neb
Pánům úřadníkům spolků
fřVtnl (obchodní! knihy jako Ldjr
řa Journal denní knihy a jiaéod
7Sc oofivru Pokroku Západu
7 procentoTé MMi 7
NOVINKY Z ČECH
pbvodnl Informaoo ihI pravolaja "Pok 7áp"
V Praze 4 kvčtna
'o(' rakouská vláily k iiánfliiin
JJI prif
K volová
irrain rarlaiiitiut imi vtany
di-iiutau fii hraji' 1'ruvlcn pr fidnavé
prdu iIh t rak parlamentu rnlUlo-
kf rui'b v i'rhá'h 1'rahai kanalUai1
Hplatlťul Vltavy ulavtiiMlI I ináj Ná
rodu! ikattdát v Nár divadlo Hrolioty
ťostie rakouské vlAJy k národům
Vláda lir Thuna ociťujc e dnes
vftči Wolfovi a Schoi-nererovi v
témž postavení v jakém sc na
konci r 1889 ociťoval hr Taaííe
vůči rientrovi A tu se ptáme
jak posloužil hr Taaííe Rakousku
tím že zbabřle couvl a kapitulo
val před revoluční řt-ČÍ Plenerovou
ze 12 prosince 1889 Že donutil
Staročechy a historickou šlechtu
českou k osuilným vídeňským
punktacím? Stejnému osudu Stí
by dnes hr Thun vstříc kdyby
podobnfi kapituloval před Pun
kem Wolfem Steinwendrem a
Schoencrerem Doufal si vykou
piti klid obetuje-li jim poctivého
Hadena Dnes vidí mnoho-li to
bylo plátno po Hadenových naří
zeních komandují: "ObČtuj í
Gautschoy výnosy jinak nedáme
Rakousku klidu ale budeme zde
permanentní ru£it veřejný klid a
pořádek! ( Nřmci tedy chtí co už
jsmepsali: aby v nřmeckých kra
jích Cecn a Moravy čeština vůbec
nemela žádného občanského prá
va za to v českých krajích aby
byla při c k úřadech a soudech
nčmčina nad češtinu prohlášena
za panující jazyk státní Takový
inferiorní nesmysl politický nesty
dí se dnes nč-mečtí poltroni nasa
zovat jako svou základní podmín
ku programovou jako svůj břitký
nůž obstrukční -na hrdlo Rakou
ska! Srní a může která rozumná vlá
da rakouská na podobnč nepříčet
ný požadavek zvrhlé vášni ple
menné kdy přistoupili? Nikoliv!
Marné jsou tu vzteky! V dobrém
právu ve spravedlnosti věci tkví
moc a sila kterou nepřekonají ni
brány pekelné! Čechové nepovo
lí terroru a na vládách rakouských
jest aby také nepovolily
Var vřrf ectatnA npnt' rti ci
Lri w ni"vJ
sleně až sc
slenč až se octne t lako za svého
místodržitelsví v Cechách cele ▼
řadách nímeckých Proto neče
kejme! Voláme znovu: vyražme
vpřeď Ať situace pak tvoří se
ak chce co nám po tom
Program rakouského parlamentu
není vlastní žádný O jeho schů
zích a soubojích z nichž nic ne
bylo už vás nebudeme ani unavo
vati líčením Židovský tandlmark
a rakouský parlament to je jedno
V posledním zasedání Thun zod-
povídčl koneční dva zajímavé do
tazy Český že při odvodu musí
být řízení písemné jednací níme
cké protože je ne pro místo ale
pro vojsko určeno a vojsko rakou
ské je přece nímecké — ne? A ni
nímecký dotaz odpovédíl žc bou
ře v Praze poslední nebyly tak
zlé jak to nímecké listy a po nich
zahraniční líčí a že se Nímcům
vlastní nic nestalo
Jinak se na vídenském rajchsrá-
tu pranic nestalo Jedná se v ja
zykové debatí A bude se jednat
i za zasedání delegace které už
začnou Bude-li ale jednání o ja
zykové otázce skončeno to neví
nikdo!
Řiiiká rada ie bez vltíiny Po
zradí spůsobené minulý týden
dnes klerikálové znovu pravici o-
pustili Její vůdce (spíše svůdce)
Dipauli mluvil pro zrušení jazy
kových nařízení vůbec Pone-
chá-li pravice i nyní klerikály me
zi sebou tož bude hodna svého o
sudu Což jak jsme psali není
lip býti v menŠiné ale v pevné než
ve vítšiní stále zrazované?
Kvótové deputace se nemohou shod
nout Rokovaly nedávno ale má
lem by se místo dohodly pohádá
ly! Čechové trvají v otázce kvóty
na spravedlivém klíči dle bohato
stí obou polovin říše a s Cechy
souhlasí i část Němců Debata k
cíli nevedla Procento nebylo
sjednáno i ponecháno rozhodnutí
o ním poradám dalším Nejde
to krátce Vlády zatím živí se
provisoriera a § 14 jako v dobí
absolutismu Není zákonem sta
novené míry proto Žijí vládní na
řízení Bez rozpočtu už žijeme
kolikátý rok To r nejosvíceníj
5Im státe tvropyi ťekné to nw
spodářstvL Pak se tu ml něco
hnout ku předu k lepšímu To
jsme to doparlamentovalil
Fravict ' ftrt lpinav prádlo Vše
cky kluby pravice vyšetřují proč
pravíce propadla při hlasování o
návrhu na obžalobu hr Uadeniho
pro jazykové výnosy A všecky
kluby pravice se umívají i ten
zrádec Dipauli K čemu ale omlu
vy Nebylo by lépe říci pravdu?
Paktům je že pravice propadla
faktum je 2e poslanci málo schů
ze parlamentu navštřvujfa faktum
je že čeští poslanci také jsou po
hodlní Včera na př z 61 Čes
kých poslanců sedělo v parlamen
té 22! To je přece nejmírnfcji
povčdčno hrozná nečinnost A
nřkteří čeští poslanci stále nyní
schází- Pngel je v Karlových
Varech co lékař Herold má pro
ces v chropinským cukrovarem
Grégr jde do Vídní za sezonu
dvakrát atd Víříme že poslan
ci mají také své povinosti ale pře-káží-li
jim tyto v povinostech po
slaneckých tož ať se vzdají man
dátu a nebude potom takých bla
máží jakých jsme nyní po sobí za
žili několik Akademické a sebe
vyšpalírovanřjší řeČf národ nespa
sí ale Činnost Ta zejména teď
musí být vytrvalá železná
Obili rakousklho parlamtntovánl
Nelekejte se — žádný mord ale dví
obiti si tenhle parlament přece
vyžádal Nejprv restauratéra
který musf utéct nemaje výdílku
obstrukce maří zasedání a nebýti
Obstrukce hlavní pijani Schoener
er Wolf Pommer ct consortes
nepijí Proto restauratér utíká z
hnízda A druhá obíť? Jeden
sluha parlamentu Močník činný
za dřívíjŠÍ v milé pamčti vřavy
musil býti přeložen ze sněmovny
lidové do panské aby ho snad v
opici Schoenerer neutloukl
Politický rudí v Čechách neutu
chává Poslancům šlape se na
paty činnost jejich sc reviduje
Ovšem namnoze se také přestře
luje Radikální listy mají zvlášť
spadeno na dr Herolda Zaháji
ly proti němu palbu novinářskou
Nu z té lázeil nebude Snad se
to vše brzo umoudří Ty novi
nářské potyčky nás víru nevytr
hnou Potřebujeme více positiv
ní práce a páni radikálové dobře
udílijí když se do té hodní ale
hodně ostře poženou
~ ř-Smnf Av4
Splavnlni Vltavy u Prahy aazk
Labi rovníž utišení pokračuje
Od Prahy k Milníku bude 1 3 zdy
madel postaveno které nahradí
staré jezy a učiní možnou plavbu
odí až do Prahy První zdýma-
dlo bude u Troje druhé u Kle
can Toto se staví napřed Splav-
níní Vltavy fedruje se otázka prů
plavu Dunaj-Vltava-Labského o
ehož ohromné důležitosti pro Če
chy není nikde pochyby
Technická výstava v Praze utiše
ní se rozvitvuje Otevřena bude
koncem kvítna a potrvá do září
Slavností na ní je projektována ce
lá řada Mimo jiné též námi již
ohlášený sjezd slovanských žurna
listů rakouských Královská O
bora oživne Oživne však již o
sv Janí kdy tu pořádána bude
Svatojanská pouť
máj v Praze a v Čechách Co
jsme čekali a nač bylo vojsko i po
licie připravena to se nesplnilo
První den kvítna minul tiše a bez
bouře I příroda se vyjasnila byl
krásný sluneční den — pravý dle
Máchy 'první máj Sic bez roz
čilení neminul ale minul bez srá
žek V Praze a v Čechách vůbec
slavil se tento den ve dvojí náladí
jak jime psali předem minule
Internacionálové míli schůze zvlá-
Ští a národní dílnictvo též A
předem hned konstatujeme: dílní
ctvo národní zvítězilo! Ještí loni
národní dílnictvo bylo v plenkách
— letos je mohutný kolos proti
kterému internacionála řídne vad
ne
Schůze a průvody národního
dílnictva (a i průvody byly povo
leny vzdor ohlášeným zák n_)
vypadly skvíle internaci i 1' v
chudí Sic i zde asi 6000 li 1 1
množstvím židů a výrostků ol : jí
ho pohlaví se shromáždilo ale což
to bylo proti 20000 lidu česltého
dílného který v nádherném prů
vodu bral se Prahou k radnici
Jednu chvíli hrozila srážka Prů
vod národní jednoho oddílu sra
zil se s internacionálním
Ale mimo několik výkřiků a vzá
jemných narážek průvody sešťast
ní vyhnuly Národní dílnictvo
vykonalo tábor lidu ráno a odpo
ledne společnost slavnost Vše
pořádáno na třech pražských o-
strovech na Žofíne na ostroví
Střeleckém a na Židovském Lidu
tu bylo do 50000 Nadšení o
brovské Z Polska přijela k slav
nosti celá skupina lidových poslán
ca přívrženců V Stojatovského
který osobní též dojel Vítání
Poláků bylo bouřlivé — solidarita
lidu Českého s lidem polským pří
sahami zpečetěna Některé chví
le byly úchvatné Jsme staří ko
záci — ale když polsky řinula po
ctivá slova o utrpení lidu polské
ho z úst kněze Stojalevského a z
úst sedláka Szajera bylo nám na
sdrci měkko Jak pustě bez nad
šení za to ale s illuniinací v hla
vách vyzněla slavnost internacio
nální na Klamovcc v Koříších
Kde není zápal svatý národní
umíle tíŽko jiný se sestrojí Jinak
první maj byl v Čechách utěšený
Dyl to krásný vlahý den a tisíce
lidu z místa vyrojilo se na venek
do přírody i ožilo všecko okolí
Národní ikandál v Nár divadle
o nímž jsme minule rovněž psali
skončil s velikou ostudou Ne
sic veřejnou ale mravní
Paša Nár divadla řidiel Šubrt
provedl svou a zadal Nár divadlo
socialistům beznárodním A aby
dovršil své dílo dal jim je vypra
vit slavnostní K vtomu cíli bez
svolení autora vypůjčil sc proslov
Čechův 'Buď práci česť a dai so
cínkům kteří spílají vlastencům
blbců a pitomců hrát overturu:
"Husitskou"! Internacionálové
zvolili si k představení Jeřábkovo
drama "Služebník svého pána"
Ale představení neobešlo se bez
demonstrace A víte kdo demon
strovaly? Přední české herečky!
Plné divadlo bylo židů a interna
cionálů s rudými karafiáty Paní
Laudové-Hořicové choti posl
Hořicy připadl úkol přednésti kra
dený proslov A naše roztomilá
paní poslancovi zhostila se úkolu
aŽ nám derti radostí se ztajil —
objevila se s nádhernou kyticí ná
in iv im
Práví jsme koupili tři železniční náklady nejlepších koberců a přikrývek na podlahy z dražební
prodeje W J Sloane v New Yorku Toto zboží bylo prodáno za každou cenu za hotové a náš vý
chodní nakupovatel cbdržel nejvýhodnčjší koupi Tato nesmírná zásilka zahrnuje koberce vlniné
brusselské tuministerské ©#!ec
za Jtio4AUo satswa
Ernest Goesona Toto zboží vyprodáno bylo
za půl ceny a prodáme je naším odběratelům
v témž poměru
Za 95 a ři25 koupíte dobrý
oblek s kalhotama po kolena
Za $150 Í175 a $195 koupíte
vlnčný oblek Ušetříte 75 ctů až
na každém z tíchto obleků
Za $275 $295 a $325 koupíte
a trvanlivý oblek dlouhé kalhoty
hochy stáří 13 až 19 roků
Za $650 aŽ $750 okážeme
Vám nekonečný výbir obchodních
obleků všech nejnovijších barev a
vzorků
Po $875 $950 a $975 prodá
váme pravé worstedové obleky
nejlepší jaké kdekoliv lze uviditi
2íiUytck
Včnujeme zvláštní pozornost
prodeji železných postelí a rozma
nitost a výbir naších zásob činí
koupi v našem odboru nábytko
vém snadnou
Můžete obdržeti postel plné
velkosti s mosaznými ozdobami
od £250 až do $ 1500
Dětské kočárky po $385 {450
až $600
Dubové židle s pleteným ráko
sovým sedadlem po 75 až 95c
Dubové houpáky Ixoo $12$
a $150
Lenoškové houpáky f 165 $195
a ř2oo
Hayden Bros
Ženské
Ženské
po
Dívčí
Dívřl
po
Dětské
po
rodní a v deklamaci pocítěné va
hou slov Čechových povídíla kři
vonoskám a jejich spřeži které
práci má být čest A ve hře této
herečce účinně sekundovala paní
Kvapilová a jiné představitelky
kusu Podčkovat se nešel nikdo
až socínkové zlostí už pískali Ri
ditel Šubrt propad Snad zavede
nyní disciplinární Šetření — ale po
moz mu Důh! Zvláštní ve víci
této je jedno Post faktum vši
chni kdo Skandál spůsobili se 0
mlouvají A všichni jsou nevin
ní A noviny jsou plné polemik
a zaslán a souhrn všech je úplná
nevina všech A přece ostuda
byla! A jaká! Já řku není u
nás už tak trochu Augiášův chlév a
není potřebí propláchnutí všude?
Pohodu májovou máme skvost
nou Je teplo až přílišné Vče
ra a předevčírem v Praze bylo let
ní vedro
Trpči jsem chronickým průjmem od
minulé války a užíval jsem proti uě_
mu vSechny druhy léků Koneóně na
Sel j8cm jeden lék jenž mne vyléčil 8
úspťcliem a to jest Chamberlaln'8
Co!ic Cholera a Dlarrh -ae Remedy
V E Grisham Gaars Mills La H
prodej u všech lékárníků
Elastické
punčochy
PrBtriné pány elektri
cké bnu-rl borlo vidu
řné poMtárf pudptry
Atoinsity lulkové pan
vo kHiiukovrf i„M
ranbojiké a lékařské
hádtroju
K dostání
v lékárně
Aloe & PcnfolfJ Co
1 10H lamám ul
Proti Paxton Hotelu
Předplácejte Hospodáře svým
přiUclňiii do Čech Předplatné
pouze $150 na rok
seileDŠí nokrvvkv na podlahv
Dyio Koupenu z pxuuojo xt-xo
silný
Za $175 kasimirové kalhoty s podši
tím ze žíněnky jaké stojí $250 na celém
sviti
Za S450 koupíte lepší oblek než jste
kdykoliv koupili dříve za $650
Za $500 prodáme Vám oblek který
vyrovná se jakémukoliv $750 obleku
v Americejak v dobroti tak i v zhotovení
celo-
$100
silný
pro
Od $10 až do $18 ukážeme
Vám ty nejkrásnčjší a nejdokona
leji šité obleky na západi vybra
né v nelepších dílnách ameri
ckýc! e zvláštním zřetelem k po
tře m tich kteříž se chtí dobře
šaiti Jsme připraveni překva
piti každého nevířícího v tomto
ohledu
Proutiné houpáky řr95
Matrace ít50 i-75 2 2-00-Pohovky
s pérovým okrajem a
třepením kolkolem $585 $650
7-5°-
Credence dubové 51050
Dubové šatny $585 a #725
mSwm výstavnímu otevřeni
Můžete uapoíili inafne penřx na každém páru obuvi již u nái koupíte
IFIJďte e podívat "ť kouplto net ne
jemné 223 iočrovací itřcvíce 1141
Jemné 3 50 ínírof ací střevíce
-"
Jemné ll 50 střevíce 1 kueleřl kužeXc
1 4Ú
Jemné 200 ínerovací střevíce
Jemné ll 00 etfevíce knoflíky
65c
HAYDEN BROS yfjiÉi Slfdílcí
Mucllcr Piano
& Organ Co
214 jižní 13 nlice Omalia M
a 103 Main ni domicil BlniTs la
Tato firma s hudebninami a
hudebními nástroji jest ta nej
spolehlivější a jediná firma jsoucí
v závodí tom již po 39 roků
Prodáváme piana "Iioyal"
"Hardmon" "Harington" a jiné
předníjší druhy též varhany jako
na př Farrand Votey Story a
Clark Ceny naše jsou nejniŽŠÍ a
výbér ten nejlepŠÍ
Nálvliillc! krajaná maji plana od upolcl
noNll U-to: 1- V Kunrl 13 a VYIIIUrn ulice K
Hvohoda ltf a WllliautuU Haní K Hynek J
KroJCiaKretíHláiua
Pište nám o cenník a odepíšeme
vám v řeči české dt-h3m
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp jsou k do
stání vSechny divadelní spisy jež vy
tly tiskem v Čechách a nejsou rozebrá
ny Úplný seznam v&ech spisů zaSle
ae všem na požádaní zdarma V sezna
mu jsou uvedeny vSechny kuay d!t
svých názvů a při každém je uvedeno
jaký kua j kolik jednání a kolik osob
vyžaduje Piítco seznam pod adre
sou: Pokrok Západu
Omahit Neb
Hus II Xižlťii
Krásné dva litoprafované obrazy
představující české velikány Husa a
Žižku hodící se pro spolkové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny mátne
nyní na skladí Prodáváme je oba po
f 1-01 aneb co prémii k Pok Západu za
doplatek 50c Pokrok Západu
Omaha Neb
Pánům úřadníkňrn spolků
Účetní (otwhodní) knihy jako Ledif
ers Jotirnals denní kniny a jiné- oo
oc nahot u u Pokroku Záuadu
D
Můžete -i{'ti uiištíni-# dosK Vs
se
500 celovlnžných 'mužských
po $375
Po $395 $450 $475 $495
a $500 okážeme Vám nejvitŠÍ vý
bir v Omaze obleků s dlouhými
kalhotami kašmírové cheviotové
a worstedové — ručíme Vám že
ušetříte od řioo do $300 na
každém z těchto obleků
Výhodné koupé potravin
10 lb bílých fazolek za 25c
10B) čerstvé ovesné krupice
25c
loliberní pytlík kukuřičné kru
pičky 9c
Dví velké plechovky broskví
pouze pro páje 15c
3 lb plechovka žlutých stolních
broskví pouze 10 centů
3lb plechovka hrušek ceny
15 pouze za 10c
Všeho druhu slívy blumy
špendlíky 31b plechovky po 9c
Nová sladká kukuřice mající
ceny 10 centů za plechovku po 5c
roli 1S -ol
Pro útlé dítky morrasiny za 23c
aiuznae jemné 1175 sněrovacl atřevlce
P lt23
Mužské Jemné $250 telecí Sněrovacl
třevíce po i 9$
Chlapecké 150 inírovacl atřevíce
P 1120
ťro mladíka 115 inerovael střevíce
P° $100
kde lze koupit! obu? co
t1it1nAfMAfl
-r
lir