Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 20, 1898, SEMI-WEEKLY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POK?
OMMIA NKB A8 8KCONIXLA89 MATTHU
SEMI-WEEKLY EDITION
i V PATEK DNE 20 KVĚTNA 18í)S
Kocník VI
OMAh
Dvoj týdenního vydání číslo 71
eť v y ir
' 'VVOST OKKIC8 AT
Oregon v bezpečnosti
Velká bitva na moři jest očekávána
Ztráty Špančlu u přístavu Cienfuegas veliké
V nejbližších dnech odplují
n Knhii rlivvitn hc vniíd nsnnťí 50000 ltltlŽŮ
Oregon v beipefl
Tento týden byly válečné zprá
vy velmi sporé Odbor námoř
nictva i odbor válečný přidržovaly
se pevně usnesení pojatého před
týdnem že totiž nebudou předem
ohlašovati každé hnutí našeho loď
stva a zakázaly společnostem podmořského-
lana přijímati neb do
pravovati jakékoliv zprávy o hnu
tí naíino loďstva než které pošlá-ÍSř-údou
vládě Kroku toho by-
"J- bsolutně zapotřeby neboť
'y o mv zde zůstávali v temno-
zde zastávali v
Xb veškerých pohybech loď
shudjxtanelského vláda španělská
£ i ítJfprávy o každém našem hnu
lí í mohla tedy dle toho se říditi
íak minule jsme sdělili vysláno
bylo loďstvo naše jak ono jemuž
velí admirál Sampson tak i létací
Škadrona pod velitelstvím Schleye
k jihu patrné proti loďstvu špa
nilskému jeŽ nalézá se v moři
Caraibském mezi ostrovy západo
indickými (Kubou a Jamaicou) a
Dobřeží ifSAmeriky Co
" mih 6pnyTO?4Íá Aphvlarrfe!
ta kteréž byly na ' cestě z jihu
Když by se bylo podařilo Španě
lům zmařili tyto lodě naše byli
bychom utrpěli tím ztrátu citel
nou Proto tím vítanější jest uji
štění kteréž sdělil veřejnosti se
kretář námořnictva Long ve stře
du že válečná loď Oregon jest
nyní v bezpečí zdali snad připoji
la se již ku loďstvu jemuž velí ad
mirál Sampson aneb zdali snad
toto nalézá se mezi Oregonem a
španělským loďstvem o tom ode
přel sekretář podati bližšího vy
světlení Nejspíše jest posledněj
ší pravdou že totiž Oregon nalé
zá se v místech takových jež za
bezpečují ji proti útoku lodí špa
nělských že totiž tyto jsou buď
tak daleko že Oregonu dostihnou
ti nemohou dříve nežli týž připojí
sek loďstvu Sampsonovuaneb to
to je v cestě
Oregon opustila San Francisco
šest týdnů před tím ne-Žli válka
prohlášena byla a ač nebyl znám
cíl její plavby hádalo se ovšem a
to právem že jest na cestě kol
mysu Horn kol jižní Ameriky k
našemu pobřeží atlantickému V
Jallao zastavila se Oregon aby
přijala'dalŠích rozkazů a tu pak již
bylo jisto že ubírá se kol mysu
Horn konajíc tak cestu 13000
mil dlouhou Posledně došly od
ní zpijvy z brazilského přístavu
Balýa a jelikož již před tím bylo
zijámo Že loďstvo španělské vy
plulo od ostrovů Capverdských za
jieznámým cílem panovaly obavy
i
o osudu Oregoau neboť ač jest
o naše druhá největŠÍ a nejlépe
vyzbrojená loď kteráž by dojista
dovedla připravtti horkou lázeň
lodím Španělským přece jen byly
obavy že by velké přesile podleh
nouti mohla
Nyní když víme že jest Oregon
a s ní nepochybně i Nictheroy a
Marrietta v bezpečí což pouze
znamenali může že jest v blízko
sti loďstva admirála Sampsona
aneb již při něm mOžeme hleděli
vstříc již v nejbližších dnech zprá
vám o velké bitvě námořské nej
větŠÍ to bitvě jakáž v novějších
dobách svedena byla neboť lze
mít i t bezpečností za to že admi
rál Sampson nebude nyní melka
ti nýbrž vyhledá loďstvo Španěl
ské a podstoupí s ním boj
posily Dewey-mu na Manillu
Náš výpomocný křižák Harvard
(dříve parník St Paul) byl v ne
bezpečí zničení španělskou torpé
dovou lodicí Terror Harvard
totiž bvl porouchán a musil utéci
se do přístavu San Pierre na Írán
couzském ostrově Martiniquc za
účelem opravy Na témž ostrově
však v blízkém přístavu Port de
France z podobné příčiny meškal
- 1
ničitel torpédových lodic Terror í
dle všeho Čekal na křižáka naše
ho k pomoci Harvardu zaslán
bvl křižák Montcomerv a křižák
Yale
Dle nejposléze došlých dnešních
zpráv z Madridu přistálo loďstvo
Španělské nalézající sc v moři
Karajbskémv kubánském přístavu
Santiago de Cuba kdež prý na
lezlo dvě americké válečné lodě
jež prý odpluly s všemožnou ry
chlostí Královna regentka prý
telegrafovala gratulaci admirálu
HCerverovi — To snad k tomu že
ty dvě americké lodě nezajaly
veškeré ieho loďstvo! — VeW'0
v tu aumwma uewey-no aosr
další zprávy v nichž tento ujišťu
je Že může se udržeti tam bezpeč
ně pokud by mu posily nedošly
Tyto se ovšem chystají a čásť jest
již na cestě neboť křižák Charle-
ston byl již ze San Francisco vy
praven veza většinou střelivo
zásoby Čehož má Dewey zapotře
by neboť ťitokem na Cavite vypo
třeboval valně střeliva Charle
ston zastaví se na dva dny v Ho
nolulu aby tam doplnil své záso
by uhlí a očekává se že během 24
dnů dostihne Manilly Druhý
parník kterýž povezu do Manilly
část posádky City oí Pekin vy
praven bude v dnech nejbližších
snad v sobotu neb v neděli Týž
vyzbrojen jest Čtyřmi rychlopalný
mi Hotchkissovými čtyřliberními
děly a poveze 1400 vojínů nepo
čítaje důstojníky a námořníky
PalŠÍ dvě lodě Sidncy a Australia
se připravují k vyplutí příští tý
den Do středy bylo ve tvrzi
Presidio u San Francisco již 4000
mužů utábořeno a počet ten roz
množen bude do polovice budou
čího týdne dvojnásob
Původně bylo v úmyslu poslati
na Filipíny pouze 5000 mužů
však generál Merritt kterýž bude
velitelem posádky tamnější dovo
zoval že vyslání tak skrovného
počtu posádky bylo by nebezpeč
no a mohlo by míti v zápětí velké
nesnáze Kadě jeho bylo dáno
sluchu a proto chystá se tam po
sádka 12000 až 15000 mužů
kteráž ovšem bude musit nejdříve
Španěly přemoci Tím Že zma
řeno bylo loďstvo Španělské v pří
stavu manillskéni dobyli jsme
ovsem vítězství velikého a ochro
mili sílu Španělů Však tato tím
zlomena uebyla a mají-li Filipíny
osazeny býti musí ovšem španěl
ská posádka tamnější býti pora
žena a k vzdání se přinucena To
pak ještě není vše neboť nevíme
jak vůči vojsku Spojených Států
zachovají se povstalci Dochází
totiž zprávy že povstalci tamější
různí se v náhledech a kdežto ně
kteří sympathizují se Spojenými
Státy jiní právě jsou jim tak ne
přátelskými jako Spanělflm Jest
proto možným Že i když Španě
lové donuceni budou ku vzdání
se nebudou ostrovy Filipínské
jeití našimi nýbrž bud sc muset
zápasili snad ješifi s povstalci Z
long Kongu se sděluje ze Aqm-
naldo a 17 jiných vůdců povstale
ckých na Filipínách odjelo dne
17I10 t m na Manillu aby připra
vili povstalce k útoku na město
Očekává prý se Že následkem še
ření města a panující v něm bídy
bude muset brzy kapitulovat
Parník Esmeralda přivezl z Ma
nilly do Hong Kongu 400 uprchlí
ků většinou Číňanů a zároveň i
nřvn o nrv křižák Boston a
dělová lodice Concord odjely do
lloyla kteréžto město prý hodlá-
m š !! ~ ě X
jí dobyt a zároveň zmocnm &c ic
ukořistěné Spaněly americké loue
Saranac naložené uhlím Gene
rální guvernér Augusti snaží prý
se usmířiti rebely a oprávnil zříze
ní sněmu domorodců Arcibiskup
manillský v pastýřském listu vyda-
nem une ono 1 m pivi
š
sťané hajte svou víru proti kací
řům kteří staví nepřekročitelnou
hráz duším nesmrtelným zotroču
jí lid ničí kříže na hřbitovech
zakazují kněžím vykonávati svá
tost křestu manželství obřadů
pohřebních i poskytování duševní
útěchy a odpuštění hříchů"
Dle zpráv ze Španělska chystají
prý Spanělové loďstvo své jež
mají shromážděno v Cadizu k po
sile do Manilly To bude nepo
chybně pravda tak jako bylo před
2 týdny že lod stvo z hapvcrd
kteréž je nyní v moři karaibském
je v Cadizu Možno by to bylo
jen tehdy když by v nastávající
bitvě námořské v moři kaVaibském
zvítězili Jinak budou míti svého
loďstva nyní v Cadizu se naleza
jícíhomoc a moc zapotřebí na této
straně
Velké ttrity Španžlu
Zprávy podrobnější o boji kte
rý sveden byl u Cieníuegos při
maření telegrafního spojení pod
%t -Hx'rr lanem svČÍVom Že
v nemocnice ratnact se trojlna
španělských se podílelo v boji tom
a soustředili palbu na čtyry Čluny
jež byly vypraveny ku zmaření lana
telegrafického z dělových lodí na
šich Nashville a Marblehead jak
jsme minule sdělili Vojsko špa
nělské bylo na úžinách po obou
stranách zálivuCieníuegesského
všechny naše tři lodě Marblehead
isashvuie 1 windom chrlily mezi
ně smrt a zkázu Marblehead
vypálila proti nepříteli 400 pěti
palcových a 300 šestipalcových
granátů Z Nashvrlle vypáleno
bylo 500 čtyrpalcových střel a 300
z podružných baterií Při tom
udržována ostrá palba z ručnic
uc z uaieru neprateisKycn uml
čeny byly v 10 minutách Maják
byl úplně se zemí srovnán Mar
blehead pálila naň z blízkosti 800
yardů pokud střelba Španělů na
dobro neustála
Proti Kul
Ač nezdařená výprava kteráž
měla dodati zbraně a zásoby Ku
báncům jakož i útoky na Cienfu-
gos a Cabanas nespůsobily nám
žádných podstatných škod přece
jen přispěly k poznání Že dobytí
Kuby nebude tak malichernou vě
cí Poskytly totiž důkazu že Špa
nčlové jsou silnějšími než se za to
mělo že mají obsazena všechna
místa jež byly by v nebezpečí ú
toku a hodlají houževnatě je háji
jiti Počet španělského vojska na
celé Kubě odhaduje se na 130000
až 1 40000 z čehož polovice aneb
více jest v Havaně Tato armáda
jest dle možnosti dobře opevněna
Na celé míle opevnění a zákopů
obemykají Havanu a menší přísta
vy hájeny jsou zákopy a baterie
mi Ve zřizování nových opevně
ní a zákopů se stále pokračuie
mě
Mimo opevněných míst udržují sc
příležitých místech zálohy kte
réž v krátkosti mohou býti dopra
veny ku pomoci kde by jich bylo
zapotřeby když by větší útok
podnikán byL Z toho všeho jde
na jevo ze jsou velice na omylu ti
kdož si mysleli že by byla nějaká
naděje na zdar kdybychom pouze
hrstku vojínů naších na Kubu vy
slali Nesmíme přehlížet že když
pošleme tam vojsko naše posílá-
áme je do země nepřátelské a po
sádka domácí Že jest v tom přípa
dě proti nám u velké vÝhodě
Proto by se tam měla poslati při
ne j menším aspoň taková síla
jakou vládnou tam Špančlové A
tu opět viděti jest kterak obe
zřetně počíná sobě vláda naše
nevystavujíc zbytečně občanstvo
ve Jtbrani stojící nebezpečí skoro
jisté porážky Spoléhati sc na
pomoc a přispění povstalců jest
věcí velice pochybnou Mnoho
li povstalci kubánští čítají
bojovníků v řadách svých jest
určitě neznámo Podle jejich
zpráv kteréž snadno mohou býti
přehnané čítá se jich na 30000
aneb více však z těch nefsou
všichni vyzbrojeni a netvoří vůbec
jakoukoliv pravidelnou armádu s
kterouž by se mohlo do pole vy
trhnouti Jejich zápas pozůstá
val až posud v přepadání tlup
aneb čet španělských z úkrytu a k
otevřenému boji se odvážiti nikte
rak nemohli Takový boj ovšem
nemohla by vésti armáda naše
když by jednou vpád na Kubu
podnikla nýbrž musila by pod
niknouti otevřený boj s většinou
vojska španěhkčho aneb s celým
Proto musíme se spoléhati pouze
jen na své vlastní síly a podniky
své říditi jen vzhledem k tomu
Proto též nepřekvapuje zpráva z
Washingtonu že se ve vládních
kruzích pomýšlí na povolání dal
ších sto tisíc mužů do pole
Kdyby totiž mělo posláno by tt
veškeré nynější řadové vojsko a
více než polovice dobrovolníků na
Kubu zbyla by v zemi poměrně
jen nepatrná záloha a kdyby snad
vojsko naše mělo utrpěti na Kubě
porážku aneb postiženo jsouc
velkou úmrtností vražedným
tamnějŠím podnebím což jest ve
lice pravdě podobným nalezli
bychom se na tak dalece co posil
mužstva se týče brzy v takovém
postavení v jakém nale?alý' seku Gresham jest na dně řeky sv
A v "T '''i' t r- n
mmuiy rok spaneisKO
Tílái hodlítéž pokusití ijí
úplné odříznutí generála Blanco
velitele španělské posádky v Ha
vaně totiž o úplné přerušení jeho
spojení s ostatním světem a zejmé
na se bpančUkem Přišla totiž
St4 V
nanieuu ze lílanco jest v ustavi
čném telegrafickém spojení jak se
španělským loďstvem tak i s vlá
dou Španělskou v Madridu Hava
na totiž spojena jest s ostatním
světem pěti různými podmořský
mi lany Dvě spojují se Spoje
nými Státy a ty ovšem Blanco po
užívati nemůže Ostatní tři lana
ústí v Santiago s nímž Havana
spujena jesi jak telegrafem po
zemi tak 1 lanem podmořským
V_C--_'
oduuago vedou dve lana na
Jamaica a jedno na Hayti a
těchto vohti se může pak spojení
s jinými šesti podmořskými tele
grafními lany Telegrafy tyto
vlastněny společnostmi anglický
mi však vláda naše osobuje si
právo vzhledem ku panujícím po
měrům válečným přeruŠiti toto
telegrafické spojení když by tak
učiniti mohla v obvodu tří mil od
břehů země nepřátelské a sděluje
se Že neodkladně přikročeno
bude k tomu aby všechny tři lana
Qstlcl v Santiago byla v nejbližších
dnech přetržena
Armáda dobrovolníků
Z oněch 125000 mužů povolá
ných do zbraně presidentem bvlo
do polovice tohoto týdne 92580
vradeno již do armády Z těch
skoro 20000 nalézalo se iiž ve
středu v hlavním tálnřr n rhir
mauga parku a mnohé pluky a
setniny byly na cestě tak že do
konce tohoto týdne bude již skoro
poiovice dobrovolnictva na místě
Do polovice týdne bvlo 18 států
Kierez postavily plný od nich po-
zauovany počet dobrovolníctva a
sice: Caliíornia Grortrl
—
Indiána Kansas Maine Marv-
land Minnesota Massachusetts
New HampshireOreeon Vermont
Washington West Virginia Wis-
consin a Wvommcr
# o-
Dobrovolníci z Nebraskv doni
něni byli taktéž v posledních
dnech Prvý pluk kterýž určen
jest pro Filipíny odjel na západ v
ponatJi
Pluk sestivl z následovních setnin:
Setnina A z York
li z Fulerton
" C z Beatrice
" D z Lincoln
K z David City
" F z Madison
" G z Geneva
Hz Nelson
" I z liennett
" K z Columbus
" L z Omahy
" N z Broken Bow
Druhý pluk vypraven byl ve
čtvrtek do Chicamauga Park Ga
Rozkaz k tomu cíli došel ve stře
du odp Dobrovolníci uvítali roz
kaz tento s potěšením neboť je
již táboření v Lincoln omrzelo
Pluk druhý sestává ze setnin:
Setnina A z Kearncy
B z Ord
" C zNebraska City
" D z Fairbury
E z North Platte
" F z Lincoln
" G z Omahy
" II z Chadron
" I z Tecumseh
" K ze Schuyler
" L z Norfolk
M z Grand Island
Ku dvoum nynějším nebraským
plukům jeŽ vypraveny byly chy
stá se nyní třetí a sice pod vůd
covstvím p Bryaua kterýž y utc
r'' oprávněn bvl elívernérem ku
0 m +
sestavení nového pluku jenž bude
znám co 3 pluk ISebrasky a je
muž v čele bude státi p líryan co
plukovník Sděluje se že pan
Bryan bude nejen při výběru dů
stojnictva nýbrž i při výběru muž
stva opatrným tak aby celý pluk
sestával z mužstva souhlasícího !
ním v náhledech stříbrařských
' lod! se potopilo
Žádný žert Půl celního eutte
Vavřince v hloubce 25 st Farník
An dopravní lodice na kteréž na
ložena byla přední polovice eutte
ru čekala minulou středu na vléč-
ný parník náhle se a převážila
eutter spadnul do vody
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z kongresu
V senátu pokračováno v úterý
v projednávání předlohy o dani
válečné a hlavním řečníkem byl
sen Jones z Arkansas kterýž
stanovisko demokratických členů
výboru finančního objasňoval Do
vozoval při tom Že daň válečná
uvalena býti by měla na majetek
a ne na spotřebu a že strana repu
blikánská i v tomto případu jedná
tak jak doposud vždy při ukládá
ní daní činila že totiž opětně bře
meno ono na bedra spotřebovate
lů uvalili chce Též protivil se to
mu aby daní válečnou postaráno
bylo o více jak 1150000000 ne
boť kdyby se prý ukázalo Že ví
ce zapotřebí jest tu prý snadno
kongresem vc směru tom další
krokv učiněnv bti mohou Ve
j „
Čtvrtek pokračováno bylo v pro
iednávání předlohy o dani válečné
J
a jednání rychle pokračovalo tak
Že při odročení schůze plné tři
čtvrtiny předlohy projednány již
byly
V sněmovně poslanců v úterý
bylo zasedání pouze jen krátkým
a z toho co vykonáno zázname-
nati sluší pouze jen přijetí předlo
hy kterouž doba pracovní na ve
škerých pracích vládních na 8 h
denně obmezována jest a přijetí
předlohy kterouž jmenována býti
má nestranná komise kteráž by
uvažovala o tom jaké předlohy v
zájmu třídy dělnické kongresem
přijaty býti by měly Ve čtvrtek
téměř ničeho nevykonáno a zase
dání na pondělí odročeno čímž
projednávání resolucf Hawaii se
týčících na příští týden odloženo
Zase se spojí
V Emporia Kan odbývána v
úterý populistická konvence 4
kongresního distriktu a výsledkem
jednání bylo schválení H S Mar
tina kterýž pro týž úřad konvencí
nominaci populistickou navrhován
úvodně John Madden jeden z
vůdců populistů kansasských leč
týž téže sc vzdal a sice učinil tak
zájmu postavení společného líst
ku při příštích volbách státních
Demokraté byli totiž volnými při
volbách státních opětně s populi
sty spojiti se pod tou jedinou pod
mínkou když jím aspoň jedno mí
sto v kongresu ponecháno bude
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Dynamitový atentát
učiněn byl v úterý v Pueblo Co
lorado na E C McClintocka jed
natele Santa Fé dráhy Týž ob
držel totiž poštou malý balíček
dřevěnou to bedničku a v okamži
ku když ji otevřel udál se výbuch
jím v obličeji a na rukou značně
popálen Prohlédnutím bedničky
zjištěao že výbuch spůsoben byl
zápalkou a že roubík dynamitu
ku kterémuž tato připojena byla
na štěstí nevybuchl Před něko
lika týdny bylo po McClintockovi
na ulici střeleno a týž domyshti
se nemůže kdo že by tajemným
nepřítelem jeho byl
Den zhouby a zkázy
Minnlá středa Byla dnem zhou
by a zkázy na mnoha místech
Vznikly totiž na mnoha místech
vichřice a cyklony jež nesmír
ných spoust a ztrát spůsobily ne
jen na majetku nýbrž i na živo
tech Nejzhoubnější z nich byl
cyklon kterýž zasáhl okresy Jack
son a Clinton v Iowe Týž vznikl
tak dalece jak známo o 3:20 "blíže
Stanwood a bral se odtud směrem
severovýchodním přes okres Clin
ton a pak přes okres Jackson Žá
dná města neležela v dráze cyklo
nu a tak zhouba a pustošení ob
mezeny byly na farmy Šířka
dráhv cyklonrvlvjfcfcťpouze 40 až
Quígley 2 u Riggs Station 5" U
Delmar June 7 Velké škody
spůsobeny vichřicí v okolí Lost
Nation Oxford Junetion Elk lii
ver Quigley Riggs Brown a se
verně od Wheatland a Maquoskety
Celkem ztratilo 19 lidí Životy mno
zí lidé zraněnfa někteří z nich
smrtí to ještě zaplatí a škody na
majetku za neméně" než půl milio
nu spůsobeno — Jiný cyklon
vznikl v Ringgold Co v Iowě a
rozmetl budovy J A Milera po
raniv jej i dceru Pak jak se zdá
vznesl se do výše a - nespůsobil
Škody až zase u Maloykdež jeden
dům rozmetl a jednu ženštinu zra
nil Mezi Savanna a Thompson
přestoupil cyklon do Illinois a tu
zle postihl okres Ogle okolí Still
man Valley Cyklon přihnal se
od jihozápadu a dráha jeho byla
300 až 400 st šířky Na sta fa
rem bylo rozmeteno a mnoho ško
dy na majetku a dobytku spůsobe
no Bohužel i ztráty na životech
jsou velké V městečku Stillman
Valley bylo 15 domů pobořeno
mezi nimiž jsou 2 kostely a nádra
ží Též v Adelaine jsou Škodv
velké Ve Stillman Valey byly
usmrceny 4 osoby v Byron 1 v
Adeline 2 ve Foreston dítkv v
v 4
Paw Paw jedna paní v Lanark
rozmeten chudobinec a 3 lidé v
jeho troskách zahynuli Jiný cy
klon v Illinois vznikl asi 6 mil od
tVmboy a sice před večerem Bral
se směrem východním asi 25 mil
zničiv vše co v cestě mu stálo ač
neuí známo že by v tom okolí byl
někdo zahynul Také v středním
Wisconsinu byl hrozný cyklon a
sice řádil v okr Clark Marathan
a Langlade v nichž ve všech jsou
české osady Nejvíce utrpělo An-
tigo kde 3 lidé zabiti 7 jiných
značně a množství lehčeji raněno
V Elmhurst je 10 mrtvých v tábo
ře dřevařském v Zeigler 5Člcnná
rodina zahynula Také přes záp
Wisconsin Pierce a Idaho okresy
hnala se divá vichřice z Brantwood
do Pcnnington vzdálenost to asi
40 mil V poslednějším místě 2
lidé zabiti a 8 raněno nádražní
dům pro parostroje a mnoho do
mů pobořeno V Harshaw je 8
zabitých
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze Ji 00 na tok
0
demokratickou navržen-byl Pro