Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, November 01, 1892, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pan F J Sadilck
f (!( Maliý
}tmn Mi
Mi't f t # u4 f
tk lf jl i4
í #i4 í ! J
itřk #k' f if
ff) rMM dae hi#'řfi mm
K 4 }#fiU llÍ4 !
4!4 Kfii '- i'M -fci #
# k 'mi 4 M ♦#
l 4latW li !( a I '- 1 1
i # kf DifÍl f'p'H m IHM
Ilj4(n Ifft ! fa 4! alatftM lm fef4#
' - ' 1 11 É 1 I
1 4 f d j I - 'i ml
yk ttmi laai } ti
ťdtfml m H-hl ByM mtfi-!f
ré _í ! ř_l i ě k_ a I U ! lat AI l ti # a tillL : BitfW I lfWRI
- Mta4- ř BfaMř le
ř lan i o bf
nt f j4 latlll I
k 1 É „ f „ J
pétáf 4 j I 4' M - ' H l
? ! kmtřl l!filíf n
pvkff I lf( J"l 4Mnh-
maji Kf Bievvrv4ii k ll
Kk44i l maji být Mf
i##4ftífcW #AÍM M4 #
lieftftl
VakU ve mát bani i§IM
wml #jjí4w( dráh Mr
rbváíio aby ilíieM I
IIiIbI 4i 1
' táta Ai# Mv
Í'W4 převlád! 4
Vl 1 dhrl 4k byl by
plit ft§ k ! y
vlt drář podílbala
pfoir návrh 4Uy pf
vL Z !# I íik átlavy
řfi byla llníl eaee
etávajlef #4tíl áMnlká
' r a l t a a-T ii
A vilo ě duik le j límíř B#
i ít]t ty t tnU kHm
' VoW vííjl mímilf #nm I'1
1 VV!4-UU ttrn iliiAftf 4fh
oidíh Ilřiitn'nJ l t(r ir
IHr rokfm ol 11 ]'!
mt 1 kohtrnly nl ir4bmt ]
tll 4kon (iřimřlfoíbo k lc
i cf li nxmkinn třlki jj J- lli
ti trot Ixnldlem i my
jtranou :!íik'u! i- lj U ttnřnk
Drulii umřu unUnori-nl
htflnř ffiižminl tiř I trléhř
kolnfbo funilu- Jktn4mo Hjrm
x iroIřjo ixiiemkll ikululi li l v ř I
řvlf ikolnf íoH'l nřhol mok
iroky mf a iouifvali ku vylriv
lnl řkfl kh-llo kii4l kAiii m4
í fiaUt m-poruit-n ulolfn l'ille
lvlii(bo uUiki-ii( úUvy
llirí aaiiiuai vh-p
Víak iřoh na-nf vily loUU'k a ná
tlfdkera Vt lili t&! ve otútnl
iokliiliiř iM milionu i milion ln
Ur6 mrtvě Troto fijl minulý
aiiřin nkvrli na onravu úalavy lak
aby moblv lyto matni iikolnl
npnlie iftířovati i na úiiy ikol
rtli h diiitriktft
l- a i
Naílm nihk-ilem je ie jwití le
nel to bylo by aby vůbuo lailné
pocetnky ikolnl více n-rol4vily
A lni hotovimt více nehromadila
tijbrl aby potvmky íftutaly jmřnfm
táta c nřbol ti4jem by k vydržo-
v4nf íkol i-ljnal Tento návrh j
ale tíiko axkuUniu-lnýtii a proto
m4me ta u U nujli-pífra pro la
doba Jet abychom přijali opravo
ímtavy tak aby liotovoat roobla být
ifilóov4na na ikolní úpisy a tFin4-
tTliela ulilku
Proto radím ženkým voličům
aby neopomenuli volili pro obě
iiavrin4 opravy 6tvy
Strana bří i&aad
Uylt-li potřeb jeití nřjakíbodal
i(ho dftkaiu 1 jet atrana demokra-
tiiki atranou ůplnž beriinadnoo
Htranou kteréž jedni e oue jen o
"koliar" a nio jiného pak letoínl
t4pa volební poakytl dakat& tako
výeh a doaUtek
rřehUidii li déjiny atran politi
ckých tito teinř obtvl4Ml ta minu
lých 30 rok 6 muaím přijhi k p-
aninf im atrana republik4nk4 Je
a byla atranou 4ad uriitýeh cilft
kdelto atrana demokratická byla
atranou opportunity atranou boldu
ltf okamiitýiu a14nlivym proud ňw
veřejného tnffclnf atranou vidy Jen
Í odporojfrl tomu co atrana republí
kána4 ta cil i pobílila De mokra
ti v rx fbtlli nMibmeienvy
d4nl aeleftikl a v Buc#nl týebl drli
] telom dluhopiaft tHy amřenlovr
' I_fl a A tla irfiiil rbtéll
adriemi nármlnlho ůflra tamltali
uma rM u l uar & v -r™w w r - — - ~ -
haldou rrpudia:i v roc J7f chlili
navra mm r'j —
í - i _ li A A 1- m v
17 j#J aavrhovali roce IMfl
chilli celní t4kooy kter by chráaí-
ly jf ftroTl řoe l7l ponechali
ta otáiku atranou au prý meai nimi
tiaoujf 4 vW rotdrly amýílanf
f roe l7fl IINO chilli pouaa k
ir f al44f f r%tf
I#f4 nmi 1f ♦ p jí
tkfy í l kř
(o-k fr'ikl)t ' icrj Mli'
j () M4k kt Ml m -Umt
l íffMíi44 lt it )
4#k a f nl Jmttkt4 T'l'f
y # IU ottrt y la4nf
Mitktakuk #4-lrVHU aMf
tf hh4I fjf !♦ rktkf
rvi jtmit-mí k ly 4í k I
mlxfk Mk rfWbWsíl k lyl ř'jl
U ia(nft4 m#ff Mtlll
-IH III J' lif frUid frftl
ťfrt íirtl!#riJlil4
kuryrft !#( # 'Jmkrk4
! ratlik4nkl
Kdfby ťtU !'" Ua' 4f'rk4
lriti AI bf ly jx M44il
fiai i xuiia f tky
mul k!rf btl by v iflhm
bl fthily a 4dwii tmiio
ln I K'llí j I fijli' I í m' í
bl4ll( př'i orbrannántu clo
drmokiatiikk hmln( jj rtti a
ho 'ljb"4itH klr#l v''nMiii
iav4ay jaot kli alulbí j#b -
pouíkujf po liřm
hut kdo nřpon44 tu J i(rna
óVinokralíckk provomij l pouliou
hra t iliřlvcm? Kdtbf mlniU
to opravdoví I i-lo M'lirniM' nu-
ú-tavofut a roto ner llivt m
bjla ly iiatrbla ta prrcidiit mu}e
který by upřímná a loiiiit
krof íl o Jeho rtiíenll O poloviřu-
n-ti ii-nfif In ltti ani feři ! Zlá
vři- iieupravetliivá věc neiiaiavnl
vřu tiemftta neainf být Irpřim !
Ji tli flo o' braniit j ii ú-tnlni a
na ujmu tedy n a být nilKtraneno
{iitláU řfttjri betpratlui nerhf
itl j inslé aneb velké krtKleJ je kra
deH f ji' llillim neb Vfknii! Nikdo
iieinn} lavrhoval kr4 lel telkou a
i bvaliivat IrkA-l malou! Nikdo
li lllTlJe problnaovat ocltranilň t'l'i ca
berprtrl a alodljaivf jako éim ("le
eland a Mavie a při lom dovozovat
l nepdtnýěll na "lnlrnrn( xlo-iW-jattf
toho nýbrl )en na iiineiiáenll
K'lo ířf le llěro jeat berprávftn
iiiiil niloal tél o 6plmt I -1 r ? im' n I
bepr4tl toho Strana která pr
i'ái1 ne pro ráaadu nijakou ale na
vrhne ca mého vfl'ice luuie ji-nž cit
adu tu neucnávi — tak n4 ujiéfujo
laiboioan upreajilentOv Slavie že
Cleteland Iieucii44 c4dv demo
kratičké konvenui projevené — jeat
el ranou pokryteckou beciiaadnou
Vaak tolo tu nl jediný dQkai bet
c4adnoati demokracie Ota alojl v
tířlmém tidporu m atranou indepen-
dentnl I no poladujf neobtneceiié
ralenl etřhra avink demokralickk
konvence prohl4ila a proti tomu
Oni poladiiil caitočeil vylavanl ber
ctnnýi-h (kplrových hadrů na mini
naftu-h dobrých nlnocennych pení-f
v ři mi pr&ve teď demokrat a mnu
neaoulilaxf Viak k vůli doaaienl
pf tatfmného atranického proplchu
cahatuji vierhny ml c4ady a ojl
a a alliaiiéntky a nimil v ničem ne-
aoublaa'1 roji a mnu ail na
ero v Mínneaotl Kanoanu Severní
Pakoll Coloradu Idaho a lajnfi i v
Nebrané Melto na jihu nelovoll
Její dfiěrnlkfim ani bvoImmIu alova
To charakleriiiuje doataUřnl bea-
riaadnoat lieccharakternot a ničem
not atrany demokratické
Jak mftie ku atrané té hl4aiti e
řlovřk piM-tivý jem jí Jde o taaady
který ku atrané m hl4n( jen proto
ie očekává aby c4ady ty ve akutek
uvedeny byly toho teidiopujeme
ZCUDI)INGTON
taUa- I alabak"4aUi
South omaiia
tW~ Trlaí ít-44 41a 11
(IVU
MCCORD-BRADY CO
VILKrVOBTIOD
(JKOCKHltft DKMKATKS
fej aeleaé a eaeaa ryby 4taiky
tabák aateal eráre
(V ir~U%4 (Ml Hik kmín f
mtU mnft UKU -nrf#r tf i—tkf
ewaa4 T AraMVif mruUlt$ 14
ri4a e Ib l n Vkm acbui b4
O aaltaky Haat (natrlai4 yaalan (
K fl l (allll I t M'tí o4
IU tt V'S-4 tl }h li í
Jimi m ' l fi#
třM fUrhm byl #' 4 ta
k'im"l f raly'f d-w'ri
l-kfm kl#we Kú ff k '
řW # fttil-Uif tf I ý#tln
(Unth a m'f e!if
#dři'a hjí f !(♦ lw ai
Na(M Im mhl krtt ♦ lk
Wtai ie '}- l 'kt
k napiti !! afýiaalm ktllý
k It rkl faM av kl a alevt-b'i(
# #ap'#iJ ai l M4-
44 d#aítí k fn pi (l#l
t rky ip't im% t #tf #
a'etk4t4al rplalil ♦'"♦
e'a M tnfrf mbrRrtttnr'lAit bl
i U viník pr4myi toho of uké
tkaleénl M ! d]e a bl II
lot 4rit a at'l U birV p
i imiík-m jii lu ijriWi
bylo 1'řoti llmbi akll
)! NiUrn baraienl plevh nraýnt
maalvrem lak jImUIo JiJ bub
notanl t týl tlbr v lilwtle
damokraiM klm oif 4 punie
Jítt Nljbl4fh4le bM CI#IB
ýi bv v natytř lnjí':h dm-k-takých
lopieh jimi nejde o
pravdu nýbrl Jn o iríiltenl a o
pfiluÍiiot kif jko ku pf Hlaíi
ť!opiy tbo druhu Ju bci-bld
liými proatledi leh a n atái h Jan
kdyl elle dosáhnou IU nlkteré i
tiii h jdou lak dab ko ve vodénl
avýcb tolif ft ca ihm Í e neorualeiil
k tomu přUnávajf Jk j v minulo
aí klamali jk uúiníl jeden takový
klamal ce řem#la minulý týdní —
ale kUmon inoiu dále
Jak nnlnřno J-l kal lénn pair
to a proťi i iii'piilr4tltio íe ýH
nim cla na t b i li a povcliiitenlm tak
ttrobv ilinii ln íilrJilv e idecho
6 potřeby liilu ani o cblo hie naie
pratdomluvi'4 !Slavi pfece mnaH n
likáiaii a v uliutku dokázala — ie
nit i b i ii ekutecné draiAlm nci bý
val
Kilo nepřemýšlí mfiie oviem na
tom iiflkuu při-Kiali 'it kdo
přemýŇil tomu mtid dojímá nápad
nout } ror ni-idraienv výrobky kdyi
by cdraieu byl piechf A kdyi pú
tmli bude po tň pMiMní' aecuá r&
ci tu ie b)ř clalice jichí Slavie uvá
dí byly pmvé týxiily kterci a nich
nul klamnými ]uu
Slané totiž uvádí x íaopinn Iron
An liálediljlil ceny plechu C roku
1 HUrt v porovnáni a cenami dne 1
rářf:
7i lrm Aye !i řermice 1SSH
Tin platebrif{lit IC 10x14 M:ih
- " íii hth ooo
" M IX 10x14 77S
" " IX 10x2'J 775
Terna plalee " IC 14x20 402}
77 Iron Ajr 1 tiřl tH'J2
Tin plate bríght IC 10x14 tnSO
" M IX 10x14 B50
" " IX 14x20 860
Terneplatea M IC 14x20 875
Snad bude někomu nápad no proó
ila Slavie pro táklad avého iiorov
l kul al n a pěl do roku IH8 kdeito
clo ra plech veálo V plalnoet teprvé
dnem 1 července IHtílT I' roc pak
ila Slavie relé tři roky nacprt pro
avé dňvodyy
1'ouce jen pro tu malickoat ie
kdyby byla jednala piKitivř kdyby
byla porovnávala reny plechu rynl
a re nand v roce před vejitím ivýáenl
cla na plech v platm at byla by do
kázala i plech je te l UnntjHm nri
byl iřa ťiimlrHim orhntntlut rbi
niavie ai totix tuinyaint vybrala k
porovnáváni dobu kdy plech byl
avláatě levným oviem i prlóin a
nimil clo nemá ničeho apolečuého
I'roó pak neila naxplt jeaté několik
roků aneb profi neviala ta aáklad
porovnáváni rok poidějAl proč mu
il to býti práv! rok IHHH?
Kaldý komu jde o pravdu muií
docnati Ie jediným ravedliym
cáklaiirrn (Hirovnáid mobou býti re
ny a roku předtliáejti dio přijmutí
celního aakona i doby jebo v plat
nost vejiti A co tu ibledávámeř
Objednali jame ai několik clael ono
ho otlUirného éaaopin (run Age
objednali jíme Ie naidař bůh piá-dajíc-
o nějaké Halo l doby před
přijetím cákona McKinleyho a doby
přeti vejitím v platmwl léhol vihle
den k plechu nioby po vejiti léhol
v platnoet a konecuí i doby nynljií
1'ixláváue a těchto liw reny jak je
v nich ablelááinetiilil ceny Uiri
ceuv ca Jakél továrny velkooUbod
Blkům (jobberftm) prxxlávajl ne
ceny t prodi-ji metmlm jak Slavie
vadl řttoj:f jh ohlavenlm rennl
ka alhoi Slavie čerpala téml
raeopaic —
The following ]uotaV
4mi4l # # 1 Wlrtl -fí
iit í## I
í
f
4
i
0
9
i
ml
'Ji'1"
i
WC
tlup
rn
1 "
!
j
I
m
a # a m m I
lilii 2$
1
I! II!
'#! JttHlilMit
™ i
%
a I
♦
2a af Í I -#-a-aai I
aaaaaa IH1 iHIU1H j
'
i
aA tn h a4 ♦ ( r I
i I -Ml l"B na ' lt a I
reit ll hto vytvltá irela níejmo
f— MttAil Iai'Ii a urtfari4il I
a reiioti i-rai iriiiuii a
i é il ' n ififc
levito ! fa tieklete druhy aaoro
alelliá n lihl O ni4l' ie VVI
Iale ie eena nytiěiii v porovnaní I
cenou dbv nei 4kon v pltn
T
velel j niM nei byla na některých
drimii h 1 1 chu a li-n iieiatrnň vjři
fMlka irftolretn váak celkem
nilil A kdybychom pátrali po pH
'I _
činach dniiaia l iiyciiom primi a
Intl Blil I IV druhy které JOll luf
vcdor clu lívnř iHinu nei M ij nu
pravé ly y " "
liou trnuté Iv druhy které tu
poud nevyrábí ktiréi ale dojita
budou c tu iirodávat b-vtiěji nei
dllve jíikmile e výrobou jich cd
ruMiciie
1'ntv-rreno pak cároveň co jinak
Jdém1 t t laalnl íkiiSenoMÍ Cde
ka2d
xnátno co
Slavie aamii v oboru
obuvnickém ahledala áe totii výrob-
ív rl til Nlúvail ae i-vnciilllll lak-
_ :i -i I iik „
min- e ji'im jun iij#h
iirnmym vemkne lak že kdybychom
' _ H _l I
I X iHicttiHH ii'í iiriimvi iiaury
vxnikue o něco málo vícera výrobky
tubo oboru platili inuaili vyváil ae
to unlně vvliodaui Je2 liro celou
budoiíciHiKl nabydí-iiin Kdo by
jcité nernal aneb pohyboval o tom
í tak bet výminky x pravidla e
děje len inflie iřeavěilcitl tmad-
no kdyi nahlédne doúh-dul xprávy
atatiatické do řlala nejnovějifho
Statialical Abatraet of tlie U S i HtH
fourteenth iiumber Tam na atr 335
naUxáme ceny iulecných a na air
32H bavlněných výrobků a uvádíme
x toho malou ukáku kterak ceny
těchto výrobků naaledkem rorkvětu
prnmynlu prwl ochranou celní kle
aaly a kleaajt
t n m 'a
tO -S t -I Oi
— O O O o
n
— _
i qo f I L4ika barlalm
O O tÓ S w UUi knllUri
£SlSg "!
etov-iKier lanka
SS--S
i' S ~ V I
t ím ie - i
cí ii o v {iairhiHi
C i " i
M M9 O "♦ UM-
a v O
euso
rr' Oaalarl k -
W t ta -t
atiov
r ta ca ' Rtablkr arka4
w p 0 —
í eou
K tomu oviem pxbiknouti dlui-
no le v nc 1no měli jame na pa
pírovou měnu _ Jedinou Jaká byla
— aiio al i 2-14 procent naaledkem
kterého ae oviem ceny jeví inacnl
vyiil nei kdyby avedeny byly na
míru xlaté meny
A tak vj vráceno kořene i to
neinnvljáí lhaní Slavě O plechu
Snad teď bude mil plech pokoj a
Bi-budou ji-ho baraaetilm čtenáři
atraáeni
Z první jal tabulky vy vitá jeitl
eřo Jeden patron Slavie dovolo
val le následkem valného etonpnutt
reny plechu po uvaleni naft cla vy
dělali velkoobchodnici milionv na
avteh lá-obáh Jak Baboře viděli I
ja to málo pravd! podobno aa plech
#t řf '" '
Ia4 Aťt I fa rt !
ap frej fíi tm ' f # # lf
da:i řlí iey #ák 'f #fatit
11 ď i # ltii ##mnf
ZPRÁVY ZaHRIICCIIÍ
TIJVUtUK
Lj¥t h j#t iiiířU M ik !
'4m mH i#1í mr a4i V
Mimrx rk t třMav '♦' #h
p-l byle rk'do p-Mrtle la b
flevym ' Wta # íifj#ť
I v id II fjabie ee ItM
kirit4 e ÍV Mi-b #l aerki
♦ 4 Aal l a lly wlt rum
i} lrt v #i4l % rk
ť t _ i j li i iuil
' r iww "w 1'" - -
Lvailay rrilat a
pra HM JJI Wiuro fina"T
au pfidft llirnaon Jai nlvii
léil tlh épéh jl poviaao4n
Htttul i fMtmiá llemeia pleli
ri aii {rtHMifefN Ibimbay
aotal a Minulý lýf blil IV
nu ne otinliri' tt mfta v I ir
tiifftUk lioořrtanta ll a lub
bf4 lil oivdi i mihl bvlo 1} v
!: 1 1 „i t i iíf 7
l ailll'07ll iai(ni wj9 'p-ii-# #
f 7ltfillo III utinu o a iwiuí 9 ae
„i! kl u „i„ lřl
'
ilotretvnl do hntnir na
pobřrll
„a m~- -
IHoliBI Iprmy
ra r aaasa aaaiaH i-řw irai rwian
iMt
i4tt m „kaalial MlatitaaiaH H ttmt
I iaU-al nlat f ll řa laafca h
I i- -A
- -jt„
rZZt —
4lma o )Ma 4f4aUk a4at4 uj-
i u% aiurii t ! ki ta t-a a-a
U Wiaat - -f re-'!
I II ik li ai —k taava tlaakAjtAab tk Ík
- ' ' '"„!k4 ' '
i mmu tnMntaii x ť4 iiMrttanwM
tlUk lia Voav al4r k" Jiň"
"m """" — "
I alma V a4 I ) ) llnika Jla
aPtlIAI lai rtiť-l iNabíMk) Urfa la Xa-
brwka ala i luno Kil !l Jiníal t M
trBl i-l itkBAha ltfe aa Inia ttt
a la -rHénll r4-4l— itjal MM
kr BrmUll in ool r I" la IUI ui
t llU k4il aa Mallault Uraia-X l ma
UM řMM vybral liil jiué
t-
lué liťrl ma oim
rnania a akuť-iiuaU
rubním dřlrlm a Iiraliir4 byl i&tt aakl4-a
M'-bJlka a a- 41hi m ririaii - (-a-
aol aaáa ar uaiarlU
Jen po 30 dnů
poémujc II í-fjiicni
nabízeli budeme ke koupi:
IloKeraovy liejlepil éalová 1icky
ni ll-no a 12ó 'et"
IloKeraovy nejlcpSI 1lřky na ráku
aky 1175 a 2u0 "aet"
IloKeraovy nejí llcc 12 W50 aet"
IloKeraovy nejlepal unie ríl60 Wt-'
A B HU BERMANN
klenotník hodinář a obchodník
a dlutimntv (íclO
13 a Douglas nl
FREMONT SADDLERY CO
FREMONT NEH
Vyrablťll f-maad boavaill ad-lí ttha ra-
anáhk4ba iboti rtah4rab
C'lalm fVMriaUM amf yH obMaarbiak
ktka aanu)ama mtfť0)mU w-0'tr
ff A WALLACE l CO
VTkABITKLl
kulečníka poolú nábytku pro
hostince a obchody
1'rodávajl té! nádob! pro hoaiince m
potřeby pro kulečníky
Číslo 514 S 13 ulice
OMAHA NEB
tli-Hl
FREMONT CARRIAGE MT6 CO
Tyratiltelá vSaho úrutiu povozil
fréta
rrvi triay
FREMONT
NEB
mcharclsoiiJ)rugCo
' Peéaajt Hl4a — — J
léky léčiva barvy oleje stétec a f ílioží lékárnické
a4la4 érmWal ImeerUl Blkrkaayrh barev IVraba akrm4 aa bm4
f f #ff 4M f ří#M A
ial')tl
! Politické schůze
í
f f řaiH Nifte Afa '
if#!aiAwi ál'l folite' ?#-
' #m1ivíi#i bwbn# a M4l4at f "i#
j Jal 4ldlí
f rraffM Mh alf ad ♦ I bet
f 0r4 Mab Ve llfflak 1 b
f lerfiíttW přftfakl
dne 4
f flrfcsjlfř ♦ e b
f ftrnaif f S elal fi a-d'l
frjfilal daa it
f Honili 0m# a l'!t ř
i-e 4) iit'p N
'0 Ihifwt leat bf ml ae4(w
Naj'i h ft-btl vlM+41 f aaiáte J ik
ttýml rlw-jniailml n Rt4iitm lav
ínU k jm I 'U i'lil"iHH"" yatl
a li"ífn lájmu bl nfbri Ml v
rnanet4n byl b'ln-tl Jké filed níwt
}4ý f erh nVa4til tiilil awln#l
pM leatný ftll pfeaidenlkítO V-
lílele JM od-t Jb!m l ne)
tp4ii b lkýi h M ii (k 4 ve vtéli
proto l"JiU kaldý biele p'4t l Je)
pomátl a altl til ik
I)IL EltlE MUNK
éc liemiwe
oční ii A ii í iiomií krnií a
prsní tt' 1 katar
('la pokoj- 303 Karhark IUk U
k II a Dwnalaa Ill-aaai
OMAHA
NKH
LEE CURKE & ANOBESEN
lUHIHVUtK CO
OMAHA — — — NKI1
1'rodúvajl ve velkém xhranl alře
livo xlmil nollříké hodiny cboil
idechař-ké hřebíky oatnatý drát
bflý plech nádobí granitové ald a
tftbec vie co do oboru toho náleží
Huúiine x ceny nejniial obaluha
nejlepií a co nejpráviiěji
10 - IÍ1UJ
31 II BLISS
ImporUr a rlkaabfkodiiik
se zbožím ttoíoíni porceláiioífni a
skienčnf in
Na akladě má cboil ioaiřlbřen cr
cadhi luatry avllilny cilindry
noře a t d
(Hi-54
(i 1410 Faniaiii ul Omiiha
J J BLISS
raotlnl Kvrol
Pra4lr4 a r ralliim I malta
HIIMAf iaarfa rn ri-lkaabx-aiMiiil miaiaaal
a érakia inMwbtl r Mrrtak k fea)t r
Um Ibokl bn4 r4téao ra vatkaobabotat
mmy My aiam aJrU)l kla mo4nlka mu4l
r Omara im -JiilbU aaay
Mukl ikanl faploa pa M ataak Iťibaakf
adabaal krakml lry takaml a mmaV-ai
baaoa n4Aráay a4 l M 4a l e) )!
áabaa traa % pm4a aa 4rakém oaaki4i
řMJU a p-a4Au aa s ralkyrh ryb4iab
J J II h I s s
Válka- a mato-atoboa mailm alKalm
1B 1510 Dotijrlaa ul Omala
Hop3 JírsX3 stroje
a
vázací provázek
na prodej co nejlevněji
Cennlky a udáním cen cailou
na poiádánt I'ite na:
Kineman k Co
Mh V B l'a:ini! ul
HcSJ) Omaba Nib
JAMES A CLARK & CO
KOMlxlONAftl
CUM4 twalamt Mario rataa rlbat a
Maa
TeL MÍS A y4 at
Ml IITJliel ISnl Oevaka