Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, November 01, 1892, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f 4
a
í
:rok ZÁPADU
n
lHII 4f faji ntf řřť fe#4i III 4 4ftft I44 Wšttf
04114 5íf:flll4MK4f V lÍTKlIlf IW I MHfOI'Ulí
flMrAfy druhy fk4
DroJfffnřiffVi tiUní r 12
í
I u J
iHltva budo bojována
řiž do konce
Prudko řezání a se
kání con
v
omorodci se vzdali?
boje a jsou přo- i
kvapeni
i:ii7 it i:io
f l j~ Nezap měřte ulici a l It
vWauÍaimi
Objednávky polton budou vtornA vvřixeny
SMITH &
- raonÁvul
Střižné zboži
Klobouky čepice
Boty a střevíce
a Grocerie
XelvyiSl cena platí m za plodiny
l cenkvin oaix-raic nm
Naftě shoil Je srn první Ulily zaručeno nez z krámu irijle
Tel 751
1520
VsKťHNY UHUHY
0?4 w44kf
Beif nťwaee
Okiuky
!
ntf
awm
RaUaiáN-
jZ4la
vtiUy
rn
í4a
OUalf
CeSKat
ZWit4fcjr
abat "Ctalea rrMka
r4" rnr
řhlr ae k4 Vlaek?
hI fcaalela nk
J'nD
E SIlBE
_ vjraliiU!4 _
oburjr pro nuiic hochy
dámy dírky
1 dítky
OIIUV VKIIO MILIIU
n V4I knaf
OOObTkAa 00
1107 1109 1111 1119
Mnppp
muiůb uu
ML UM
Až nái velký sklad
mužských svrchní
kfi bude vy
prodán Ceny mužských oble
ků jsou poraženy
v prach a čer
ným okem
IVizto n᧠výklad dót
I ských a chlapeckých
obleků svrchntků
za polovici jích
pravých cen
iohlcIiim ni
j I!AMi:kkku majitel
WARNKE
rolnické a yvlíUtnl pozornost věnuje ne
( ta
Farnam roh 1G ul
ftEMENĎ NA SK LA lift
ftfWar Tuh Brft4
VpKok Mkf
ftrfcr UfBilIn
Wkr
jDtrU r
MM
Octrm4 rT-
iim4I tivnuvai
:PMrt4
{ i4 I4
iHUrf k y4
rnMtnlUi ri4n
Cl
tá4l rUf uD kat
mladíky
1121 a 1123 Howanl ul
mm]
NOVE ZPRlIT DOMUCl
řř WWf4
ř l')" !'! m f# lf'k
f nM I Jf kr r: řlí'l!(
i'hf lok #!!tf íkt
rkfHř(ř kK fnhn
fcf 14 jl tjmafkM f
Mí #'( vkthtm h'itt
finimtt" H ( nf íéin ťl
4 Ij-M tVfc Jl# ap #
ifk r Mm'M
tMtl $% 4UU
fl'fin Itl tf 'l'r ri l'4
tfilmnf aé lMr4 -i)i-IU
tH Mk 4"k4}a r ]vtRAkw 4
iitiHrU f-w křM klďfl
kc#i!i Jt h# IUrír atfl
t a tf#4S f )U elrlaM
Uf ti } Whi #ř )
fk Jk ty J# nl I
Kl l) 4lf fkMi ml -y !!
fjř W#4f' Jtli t tí
fcf'f ( fály fik'hř
hi-lkoa ftilwlka ":katll !
f ROMIKA OOAlOtTf
ffrwM ainalf
IhMmtnt í ( in "Nfirthru
MilUr" fin#l k'ifr#m lln ir&
u n tjrtihA monkf mlf n b
minnui-olnk Ji li din híl j rutino
tj lni lm r-lk-m íJ4(Jk uiA
mky Jrí l i 1970 iftm tJni
Miliifm a ( riti 'i7o'i v U1 ro
lu tliií roktt rninuléh') 7 miinl
tví loho urířti bylo k výffío
tiiví tiia
VUlUnli rrnrlk
V tUtoi h nn franrikýrh fíij
víli n vi řurtek citiiámka jel
kicnlicciiou iournoiit nliy vatcUl va
k iřiiouuU( lichoť uiiiiii
vala olíj vat'Uivn tamní na innot
vigilamrt v rwn 1 7 7 KvolAvinaf
byla totil oitnamkoit iluiýónnu
mlíftřc vkíifin('!io vpmru "výboru
b-rn-řnoiiti" na aobotu vcé-r aa
ú('iliiii porokov&iif o dftlviitýťh
rý taltiiuxifcli Mi o ta to la
m'IiAbu fiilitntA uvolana byla ta
úri li rn ptraIy o tom ktr rak iam
titi itioinýui p(Mviliifii ři nantá-
Víljícl Volbř
Ta demokrat leká p llt!
I'úiii dcttiokrató vřill dobře Ir
elitřjf li v prriii-lcfiUkí volbA rvi
třtiti muttl iloxtati clcktorilnl blá
ny new yornké a jelikož iocliybij(
2ti by toho loálinouli mohli i-p-litou
poctivou chopili n obvyklých
promřulkft jimil pravý výra vfile
liilu potlačen býti mi V mnoha
přlpalich byly al famýiloné tyto
podvody jil odkryty a t Albany
Trny l'tir a i odjinud doch&tl
xpravy o latiVnf mnoha mulft
ku-řl na vlcuro mNtch rcintrovati
no dali tak aby při vol 16 ni koli
kraia hlaiiovaii mohli O jednom
i- latčvných lokltano ie rcixtro
vati dal na l i rotných piIhUm Ii !
Viichni odkáxáni byli noudu npot
kovéinu bc pFipuSllnf táruky
Navý irfrymaBdr
' VÍMjoiiinii ukonieno ve
řtvrUk tvl&Ňlnf tanedanf ikkono
dárutvt jel jak ananio aa úóflein
nového rotvrienf státu v nové okr
ky poxlaneeké %volno bylo a ai-
pfijau předloha dotýúni a výjim
kou jedinkého okmku Fond du
Iao okrt-au v lom tiřnl jak demo
kratickou vřtiinou výboru navrlena
byla Senátor Kreuer a poalanee
lirowo hlanovali při konečném hla
aovint a rep a ic-enitlodkem to
ho an prý nové toto roadé-lvnf
podobni jako rotdélenl předcháce
jlc I neúalavnfm jent a l nejvyí
tím aoudem v téml amynla potdéji
opétni rotbodouto bud 'řiiiua
demokrata al pokláili nové roa
dí lenl m úuvnl jil a toho hlavni
dftvodu an jim pro utrann dm
kralickou vitiina v iákonod4rtva
tachovina bod
Králka aa atxilA
Va řtvrtek dpoleln tratily
pobili Trrr Ilaat# Ind na m
ti přea Wabaah řeka vrdoa(m
dva niklalnl vlaky dráhy Iti
Fonr a irálka byla tak pradkoo I
celý jeden fblouk monta M třftil a
a nim aárovrA d řeky oba páro
ntrnje a 10 náklalnlih votft
uhlí™ dobytkem naloleaých do
reky tleUlo Na ítftl vylUlo ai
Deitetl loto poutě jeden Itvot
lideký aa oUf a jea dva třltenci
přiili Jři tona k irata
ak íe# tl ##jkfiljířřn f-li i
m f eífct 4-rtVf -f nf-N lylt h
f- fc Mkiii i VW'
f- h I ry Iíi ( i?v líř
hitfm ýlnttm tt nWř t-
#! pipřnt přlflíf eS
tl'iint fihrtih mťfll 4
4'tei i k ! řHhhl' f ♦
kníi %t U ifrf-i'n —
tiftikfil f Wfotl fa ion thi I
tf tctnl Wí## al p-btfla
l'#tr"M at j'f p#4 j ft4
kýai víekrem IťM ryehia M%4
rnt I ffK-tttMa v4y
akaf 4ttf I ivel a ďi' Jht
i'viti (yfy mtraýmt I daarnl'
tt lylo h fnttiáieaf jela'tlý n
hiďif f drát almaSrt tjí
lrfc KalU4a lak aty jint fn
tráva dejma(a by!a l#4 waral
i— lkk„ttf
!je'laotlivi domy at I éiverea
a b I aa drahot tirtaa leky
přeiely Vt}" toma I tiky b
ypkfift p14r eelý btÁký
ntlix proti liritema tivot ko
éll akitaly lkery enahy
hfii marný protít polidírta i
krá (kolnl nit t loftíl ky o
xmoi a I f 'Mra-ja vypraveao
tu hiik)h fvIMtnlm vla
kem ka plM-i 'tn 1 1 etveri é
V torhl ai'ni velk'xilK-h'14
tlIéllo lnhl'1 lijlri popelem
mimi řehol I df i nikl lni rilra
II drih Northwtern Milwaw
kee Iaka Miora A Wetern i
vemi (um l#jfilmí voty i §
viltn ftUahem tniřena ~ 1'olir
jak uvedeno vtniknul v tivo4ii
1'níon Oil ("o v pálek po pitá
bodíné Hloledn( následkem vý
buchu jednoho nudu pelrolejn a
vtdor tomu l táhy proti plame
liftm omn éct baiéký('h bojovalo
mile ilřil ráledkem fehol
dal( výbtii hy odály a plameny i
na toiuednl velkoobchody ee rot
Siřily tak 1 veikeri tnaha na
obmetent jit h marnou mi Ptala
Jelikol ne etat patrným ž celá
čtvrt meti WaUrr ul a jererem
lellct nejplie plamenAm v obřf
padne učiněny nilcJité kroky k
Čaanéinu vyutřhovánl rodin tam
bydlících a ve vyntéhovinl byla
celá policejní moc mi'ntká nápo
mocnoti A krok tento nkital no
býti vřir iým neboť táhy tai~
ny obydelnl domky na MiUaukee
a JetTemon HufLilo a Chicago
ulicdli a ani jedinký i nich ne
mohl tnchriuén býti NánUulkem
iincny mu éru vélru tinřnily i
pbnicny avflj nmér a tnfuto mné -re
in eevrrovýchodnlm počly hniti
ne tunerem jižním niHledkem če
hož záhy octlo e nikladnf nádra
ží dráhy Chicago t Northweatern
v plamenech a jen rychlému za
kročeni třltcncA mi apolečnoet co
dékovali ie vétil čit parou t roj ft
a niklailnlnh votft zachráněna
byla Odtud ílřil ae požár po
Hroadway k Jacknon Jefferaon a
Milaaukeo ul a tu učiněn prvý
pokua rotmetendn budov dynami
tem dalilmu pokroku požáru přítrž
učiniti luč via bylo tu marným
a teprvé k ránu pomoct baNičukých
uhorfl i Waukenha Unhkoah Ke
ňou ha Hacina a Chicaga na potnoo
přichvilavŇlch podařilo aa plama
ny v mezích udrželi — Počet
oeoh jei hrozným požárem tímto
o pHalřeaf a vČUinu majetku avébo
připraveny byty páčf ne na 3000 a
proto přlaluinými úřaly ničnuký
mi nčininy ihned nileiité kroky
aby nelMiiikfim tčro vypomoieno
bylo Výpomooný výbor kterýl
za účelem tlm ne aentaupil nebral
do Bedéle večera #4M0()0 a anneáo
no hledčt k tomu by čimka ta na
looooo zvýicna byla — a
tvláatnf iťantnou okolnoat možno
povalovali že při obrovtkém po
liru tomto pouza 4 oeoby o i i vol
přiíly a aica unmrceni byli dva
haniči zřltivlf zdi jedna pani
zemřela leknutím a jedna lennki
byla dýmem zaduiena
Zbeakai leaal fwláry
řidl dla zpráv l PilUburgq dorhi-
tejlclch v údolf reaver V nejblii
i (in okolí Iteaver Falla a jitou tak
prudké ie oaadnfci dnem i Itorf
pracovali nud aby příbytky avi
před zhoubným živlem uchránili
— Z Keadiag IV doily til v
naděli tprivy la leunt poiiry v
pohoří lilo rotilřily za Scbayl
kill okreau al k Iterkanida a la
prah bořicího leea jeal jil přea S
mil dlouhým
i la rWi f
In rir r ♦♦ i u !
fi ' t a-t ( ! ř '
W # faf burka "t #!(" jk
frmiftfkei t lefrtt 4ř't
ft h ! i li v íe e ( t0tn'H t kpíAii a
d-}ak a affM )ř a
ai--t jejh byty i-ilf mi a itmi
jl é' etiolef jiioray )t
SitUilkent t4kf t-ní4 Mrk a !
krn!4ny
fltl WahíaU( 4'Mt 9 at
#p'i la va Veropi a brř
tk'l m'k lUfMlea řijai
it4e( kni{fe řpijeýřl 'ki
m aialňé aby iAt joft
foi-m-i Knttoa KolumU i4li
ftíli 0 b'eé airnda amerirkéko
lhi]{ fritové týt4ff knUmKi
eké fřfltlko kvltaa la k břattlm
atm ařipUjl jil tbaa tak aby
I atararMtl aiinnřkfrk láaetaiti
aa NiftMi — Krilnva Ipaallaki
jel pfdbnl h 4éatalvl kontra
aefu eo bot airo-la aeko pozván
byla vyulovil ryalanei naiema
(xdilovinf avé n I tlm la přint
torna vyhovili numtli an 6tavon
lapotMitio jl in je e af ta aeli
ku alaB'etem tem filapra p4tile
I'i a aejeplia iatupfiti infant-
koil bil aeatřoU ZemřeUbo
krik
0 ére4 a-ieal t a katlaf
fidbrrný !( i "American
Aarícullaríet" v Hatopadovém avém
čll přiniál podrobnou iprivu o
ůrode páenicc a bavlny i nll vyjí
mime niledovnl: Vývoz plenit
a Indie kleni a v líunku J1 píení
rit tadržovina v oéeki4nf vváifrh
cen v Auniralií a Jiínl Amerli
jeat pak přebytek k vývozu nepatr
ným I1 epolehlivých zpriv
vlantníth il porovnivitil jich ne
zprivani bopodářkých výborA
ntálnli h obriiaeta letoínl iiroiU
picni 4 1H 4'H 000 hiiňlft Uoz
loha onevu byla doeud přehinčnn
úroila z akru ala podceňována a
ohlaiovina nklizeA o & al IS proc
vélíl něl ve ekutečnonií — linvlny
přntováno bylo 10fi4'!00(l krft
SkliteA z jeilnoho akru odhadová
na jent na 1TJ lb a kli?cn celko
vá obnaňe!a na 'o()iiihi balIkA o
500 lb váhy
Oi u ilný tjliiich petrnteje
V nedřli po 4 hodině ranní
právč když a trac( ve philadcl
phické plynárně započalo bylo
udil ne lam prudký výbuch a v
témž tťméř okamžiku pokryta byla
celá ti inčř hladina přlntiviiič jedi
ným mořem plamenft 1'ranklaf
totil hlavni roura čiallrnu petro
leje "rhiladelphia" a čintlrnou
"Atlanliu" epojujlct a to přivě v
mimi poblíže jehož pece plynirny
ne nalézaly tiánledkem čehož prud
ký výbuch ae udil a epounta hořící
ho petroleje do přlntavu no vyhrnu
la Vzdor rychlému zakročeni
vlečných panilčkfi jež značné
lodi za v čau a tohoto plamenného
moře odvlekly bylo bořicím pe
trolejem ient lodi zanaieno a až k
hladini vodní zničeno Týž onud
ntihnul i přlataviáli aamo jel v
délce nřkolika aet ztop zničeno
bylo řikoda požirem tímto npft
aobeni odhadována jent na
♦ 200000
dbbwí zraivT
Tajemir% vražda ndila ae ve
člvru-k v Melrone aa lil mil od
Chicaga vzditené to etaniui Norlh
wentern drihy a nice zavražděn
tam byl v bylé avém alařeo Krnent
Kunnelh kapitalieta na odpočinku
Jelikož žádné penfie odcizeny
nebyly a oote echrinka a rfitnýmí
liatinami e pohřeiujo má ne ta
to le privi k v&li těmto vražda
apachina byla
Pro mnohoienatvf odeonten
byl minulého týdne v Pavenporl
la na 3 roky do kitnice W m
II Canadala Týl pokud znimo
má čtyry manželky a nice jednu ve
Vancouver It C druhou v Cor
dova III třetí v (olumbua O a
čtvrtou ni vzal v Daverport
Olholnlch úpadku udilo ae
v Houatitl ta uplynulý týden 18?
proti Í54 témž týdni roce min
Na Yankton reaervaci v South
IakoiÍ odbývána bude 15 listopa
du porada Indiánu v nll uvalová
ny budou podmínky ta akýcbl
rraervace dotyčná vládi a polkové
postoupena býti hy tni la
Vysiiílinelo si toloa
přineste s sebou
Alijrh-' §-'ar ifi #'
nfc!k# ♦ lřipi lrl fciw
f"'"l'í ''hwfSi j-ma h
I n!m
K lil al áa kf(a a f%
vy'ř'hť Mnimk-t If-erkovl
via eUIHnJ elevt dofill bid
prM k #rál# rw f'ef
ť po-f n da e IV řj
j ťv4!fiJt( le ť4ni jn m
Bejlf'll4f -HvrI ftlrho Om4
1 a akta-ll a al ibr
(liM# it tajwl # RtMIky
ai( ptijt
Tuto je alkieré i aaiích t!
!í# f eeae „ 0e
MiliHy f rer Vir
Hpodftf pridío v ren 1 1 00
Seřkové attbiiiy ♦ %
1'řfvleíky v fřfci„„fioe
kl-lky v cen 5D
Jemné botky f 2)
Kalhoty pro hochy
V cetié 40n
Převleř-nlky v rené oo
Milk obleky " W
ta
lrt
ft'Kf
in
IPc
871
4 60
Ial druhy lalutva jehol máme
velký vjbér ra podobili nftkó ceny
Pamatujte in dontanete nráJku
10 proc kdyt pobíle vyutřlžek
oziiiimky této po učiněné koupi v
m I)ou-Iis ulice
3 dveře západně od 13 ul
8— ClO)
V Lima () vyletěla v pátek
odpoledne do pověiřt továrna na
vyráběni nitroglycerinu při čemž
3 dělnici UMiirccni a 4 jiní nmrtclně
poraněni Dva příbytky farmer
nké téměř míli od nili-ta toho
vzdálené byly výbuchem téměř
úplně zničeny
Na farmě Wm Johna u ťat
wainna Pa objeven byl minulého
týdne v hloubce 200 utop bohatý
pramen petroleje
V Clevelandu zničena byla v
aobotu dopoledne požárem operní
budova "Kuclid ave" a npfinobená
tlm řkoda odhaduje ne na 1100
ooo V ocelárnich bethlehemnkých
Pa pracuje ne přítomni na pancé
řovém brněni válečného parníku
npolkového "Indiána" a aice bu
dou jednotlivé denky jeho 17 paleft
ailné
K prenidentnké volhi regiatro
váno jenl letoa v Chicagu celkem
a70IS3 voličfl proti 174032 voli
čftm jel reintrování byli v roce
1HH0 k volbě atátnf a proti 17i('iH
kteří reitrováni v roce IfHH před
volbou prenidentnkou
V New Yorku rejjintrováno
jeat celkem 300830 voličo proti
Sfl4J při prenidentnké volbě v
roce lanu a proti tlflSSI pi po
alednt volbě atátnf
Zhoubné prérijní požáry řádí
dle zpráv ze St ('loud Minn v
neděli doilých v okreau Henton
V Kanaaa í"ity Mo zničeno
v neděli v noci požárem ataré
State Line nádraží prvé to lelea
ničnl nioralf v -elitu Kanaaa v r
I"fl1 poatavené
Dohry řezník n nzenár
akkev Mk4 etiMaat aeijlat t V
a -4 ee z
IlInlA ao ver éi kw
eM a ktf y—t i i~n l
ekaa brViH mm -r M a mum aat
ala )~m é+t — kMrf kf ka Ihi Ma
T