Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 25, 1892, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' 1
r
POKROK ZÁPADU
lhrÁf ilrriít rk4
lrl4řřiřilhft ?jl4ní r4 10
J
voiw
#
Wcsloni Clolliiiig Comp
PKOGItAM:
Valčík
MI'M Kry ky Iřarh ifa k brvvi k ty44'ipal
itll fi ik ly df# neprodávaly vl llim
Kvapík
h't'lfci líevlaéaiky aUi biv# pod 41 k- %m kvapit p
H 71 jmi i al ladijf ÍIí
Procházka
Maík jamni aiá'a'rf avfhaíkv půjdou Jle M druhým
nalýrbsi woy
Lanciors
ťhlapecki Hhrtimdaki ýikUí po loo půjdou l fík d f iky
toto jet jn jejich ( iánl eene
íČtverylka
Chlape ki Ker#y meliooovi
v "partnery k f AU jí h
Všeobecná polka
I t-k vri hi ky kapucwmi poakáco p II Sn 'r IM od d
13 rychlým krokem lki ceny je bnJo} popiháuAt
Pochod
I tké kuné f l Cbumley
vod ilohrýi h jk-au
Zaručujeme únni ii přtwenl
při toltll'1
iiláilulin {triMlrjl MrrhnfkQ
Western
Hol li iiiií
i:ii7 ii i:iu
OMAHA
Objfllii4vKV ntoi l)iiJ'iu vtornfi Tyřiípnjr
N-jh 'iiit nti- ulici řllo
Mnohým odbérutelůin
ntnllAiim n ukáku dtrojtýilnl l'okrok
Zápuilu Kdo tiiKle i tji 'iiti ll(
ratl iiM-lif nám luikHvé omiAiuí
Mánie r to in mnoliýu dimavadnfm
(xllriitf Iňm tjdrntilku tliM ť'm
Jen£ v inMwli bydli a každixtftiinA
xStovii( lAxWkj fcltilrajt lnulo vítáno
mltl řřrtřJM Tprávy
SfíMum prémii
j{ ro !iňe idilatltfli rliystánii)
uvfffjtidiie 'flill týdfti Zdrivli Jurnn
M léto ilřln iif £ oliyčrjtií uveirjut
ním m to prolil i vyd4Vittlrf k
Ifiidářfi zilrll vydáním tírlito
Máme pouze to k polctkiiiitl íe bu
deme tulil Ii-Umi véul ýlřr prrmK
nri k!y plH lim Jen knlendára
budfin uilti ? druhA n ýl r
Proliý íit Kiulavíin romáiia
bode rotriýlin íllri TakA tento
riit jeAti poullinie n ukkiku vifii
(xIMraťt-IAm Ihi výminky Vk to
je il-lii s pMiil Miii třeli po
ileme jii jen těm ktrH n prllnho
iiřfipUini inřli Biifb no lkl-!-
n nyní o Knihovnu přihlinl KJo
tely poouil 1'řihiha neMlllrl rbc
Vřéoeho ŽiiU" ílti ne bř ne!
klidi Jiřihli'1-nlm er nrclicli aby
ntl pfřlkvk i!
0obní zpriTjr
— rn AI Toml i C1rkon lí
1 fiban oinaixk) přljfl minulý týden
navillvít řtn4 pfátele a ráro
vell ulnil konea niu vtlninu
Uru ' ijl a manrlku al Marii
HthIxxIovou Šťastným uovotnanie
lůin (ratulujem
— I"n Jan Suchánek l Fi-rt IVule
la rarel mi 1 North llend Neb kde
vykoupil bratrem atýw Jiiwfein
aaloon p Houkupa rffj-ni jim v
noWw il-lii miHibo tlaru
— Pan Ilaek ayn ditnbo plít
I rwl t L p- Kune o1-ImIi!h
nálrf tkein oba f Millifan Nl na
itílll ni na okamlik v piill( e
ťer a bytí oirn nllo i nimy e aetkati
vvfur
iraki F ríM vrehníky diuim
p knén tihUdii nikým eeuám
avrrhnlky politi) jsou v Čel prŮ
u porovnáni našich --i Jinými
DoiiutIiim ni
J ItAMUKICUKK majitul
NOVE ZPRÍIÍY DOMÁCÍ
KRONIKA CDltOSTf
KalonilMiTa ilafneot
V at'k byl ioli'i( si iI npj
okázaiťjíl den !-] i kmó n f:h ulav
noatl v ('liicntju Iludnvy nřtové
výntavy ku-rk bude roku přlitlho
otevřena byly formální odevcdány
vřinu účfli a ulály e majetkem
ami rirkího národa Den tento byl
na pokročilou rořnl dobu ř kráný
ulavnoat e vydařila inameniť al
na to le byla ceata pr(lvolu tDie
krátká vl [ Ouřkud celkový dojem
ruáilo Tenť len byl triumfem
amerického národa který tínal il e
celému uvitu dokámí jaká pokro
ky učinila první úpíná republika
na aveié jak národ který není
ujařmen pouty monarchickými a tfa
nn bfemenem ilwhtv i aoldatenky
tiif e tlalá pvoI od rychle po
kračuje ve víech olHireoh vřdy
iiOrylu a tm'nf ('i clčho
vidřlniťho světa byly obráceny k
tomuto málu která poivalo lid-
tvo m-U rem' aby númtnilo
oala J nejdalrlilrjtl událonti hinto-
n k diby kdy pn£al nový věk a
kdy prav 4 vtdélanont aotlcenot
naatoupila cem pokroku a oi tá
doby ae atále blili k tvému vili
dokonaloaii a ica objeveni Ameri
ky Veikerá národnoati lemě byly
ide gaatnupeny i táviativl pohllle
ly na výaledky anah amerického
národa 7Am a mohly vrákeřl ná
rolové volni atýkati Wfe r ho
le bii Ion maaeti kláti irá alova na
váha neb le budon pro ni krutou
deptif líháni ide byl ukárán
malý obrat Uahy tiďtva tbratřrnl
a nárd V Po n bixlini ráno po
iaty ae ajflděii k Auditorium kde
a# měl alavMoatnf průvod ařřadili
jp liiotlivé oldlly vjka která mi
lo d-provodíti ářalnlky a rotlióni
bodnatář k alavnoatafm mťta
ai a )m mil vciáJenéma Nejdřív
ařa lilo apolková vojko a brty
M }!! lili Éřalaia výUvnl tpob
ťoillliilll)
ťitl !) #{ O fv4
k"'l'HÍ tj ď vf rh kná'l 4
f # kil H ht i ftltft
fcbl Jfnl p M h'4%m #
t f 1 ftittt 'ák xmn
II S fl ťe-km ákf byl
hitůiim af ariat pjeý' h
'á'á #í M 'rue krý tktn
tpvvl kM1tii4 llvrri
'A lyl l řmá( Met
llaaová f l#tlnfb vf tf výťavy
řa Im"4 I' A l V i laefaa
l"t týNř bjfíý ffavaraéf Tk
Vt!!ř krft byt }UU4
ťf výMý ř-ki M v 'htl
d!fb V W Vfc pVR(ařd
l k"l iM fci výbavy T
li)U káreH
il rab arávnl4 Umitw
aáUdovtti éeii kbmati
(♦títářl koárl ei( b dpfoH
fkýb Výlne4 ktM aalavli
á!eljfřf imIi lt!i# (uk'
Tareko llk-Mko ý
Nucarvgii Irufk'i !'áa
k paa Craoiia paniltko
Meliko AaH( Kofaa aai
1'ara ( laa r raaria Nlmek
í'oata llica Arirntia f bili vál
rkai oléal f aktátá aaiformy Fak
ná'ldoval vfrhnl í r dv íf řp
l'kHt myoř Wthbrna bývalý
prant lltyaa pak SI koéárl
t a j
eieey tiomu laaiapcd a aeriatn gn
Vřruíři atátíl ae ítáby vojko J
k'íáfí a komíiaři pi(i b teml pro
kolumbtrkou výtvi 30 koéárO
pro dámký xlbor ftditelttva vý
'avy (áatapkynl jedená ti Iři
nárii pqvxlnlrb atátn unie det
koářft rídltelatvem výatavy 7
kocárt #e 14 náíelolky roliAn$h
iKlborft výtavy atavitelá výUvy a
koneční radní mr ('huajfa I'ak
náaledovah členové lírand Army
cimi iiju první li uvnl Ii v me u
koncrru llrubá diviae aeatávala
hlavni a roíliéných apolkft met i
nimíl byli Inli i mhrnujfcl tél
ceké dvory ji-dnlm i výpomoe
nych riiariálft byl tél krajan pan V
j i i'ciioi4 ircii mávni uivinn
lavMia byla hlavně a řftdt 'a
trioiin 8' n of America ()raiilitft
Ctvrta hlavni divie aeatávala hlav
ne t u iN-vionyi n epolku mexi
mmil druhý oďlll tvořili cíitl
aokolové pod vedením marAála aok
Joa ( rrmáka t-cakých ahorft
aokoUkýi b účalnily 1'ltenaký
Sokol Slovaimká Mpa Sokol Tyrí
Klatovaký Sokol Kokolaký Sbor
1'raha Skol Slávuký Sokol Chica
j?o a Tři Jednou Sokol Tábor
celkem ÍUO víirkni v stejnokroji
Pátá diviae aeatávala hlavně i pod
pórujících "polko meii nimi! za
loupeny byly témřř váecky řeaké
polky a Katolických apolkft tél
h ziuútiým čeakým úcinitvfm
Seat A diviae aeatávala I chorvát
kýi h a polakých polkft afdmá ze
védských oamá t politických kluba
a itrdntft na vyaokých ikoláib
devátá ti ráatupcO rozličných ixil
kft x venkova a dcaátá c rozličných
milii ních aboro Jii kolem 9 ho
diny ráno ae valily davy lidstva na
výataviátě a v 10 bixliny proílo
30000 lidi vchody na výataviáté a
kolem (Mileilne bvlo na v(tviJti
hromáldřno přea 100000 lidi Ve
12:35 hodin oznámila rána děla
le prAvod blili a v půl druhé
e vjeli vííckiii uřadnfci a hodno
'áři na mfato alavnoeti ta zvnkft
Hail Columbia Ohromná dedi-
kaínf afn v průmyslovím paláci
byla takřka přeplněna a kdyl hudba
končila zahájil biakup Fowler
lavnoat moillitlniu Po něm po
vatal vrchní direktor Davia a pro
nel první řeí Mayor Waahburne
pak přivítal abromálděni boaty
nadáenou řeci a řiditel ISrownham
vyavětlil A AVI a vznik m poatup pra
cí výatavy a olevidal jménem la
vitelft budovy přtfdaedovi llijfin
bothamoví Tento je pak připadnou
řeil přijal a paní Polte r Palmerová
promluvila ta řlenkyni dámakého
odboru Předaeda HiginlMitham
e na to ajal opět alova a odevzdá!
budovy předaedovi národní komiae
Palroerovi který je konečně ole-
vzdal mlatipreaidentovi Mortonovi
který je přijal a dloubou nadáenoa
řeřl přivítal zaatupce víech nárl&
Po akonrenl těchto obřada předně!
Henry Watteraon i Kentuky
velič vzletnou alavnoatnf trhl
"li
naiei a ajal alova newvorkt
řežntk Cbauncey M I-pew a ierý
aoumrak m rozkládal po okolf nel
tento akonřil Kardinál (iiblmna
pak zakončil obřaly opil modlit
bo Večer řeřml tak Iili bia-
kap Ireland celá alavnoal byla 1
k'aAn vlkdpýn oká#tj
ý#tatlí
iHhtf § třft 4eWk
I' M lfet kyl pt
má'k K l'trfi ik4'a ě itmt
tmrti b a Iiik4 t-ltfti
mfanl im'I la4lv J „p
a # klttfti fbýly )f aoa(
tařajaý b kííi„n ixld lan byl
"ř láa zkvělý jif1l akáu
V Itťmklyil llňVáft Ul aa
aáfk K'dambov d1ťjel Mv
I ý('of fHttéUt eUlaa(
aamáteíňo kb ik tJf4 áv
io(k#
I" i"tttrH vydařili
lHt iemlti ni bbaal Uf
41 Maii vynikaly ivlilti
fraarrMZtká a aatirká kýlo prv
U kráaai
iliHio tobo byly ařáláay vatkl
lavaoatl v fioi Diy la K
Orlaaaa U Na Tatka řlb Paai
Miaaaafrrtfia Mim Uatál tt
Váeeb vitáírb ináaUeb poj#aýak)
Slátá
Ha yertk a
fďíaaal dlouhý válaý {lánek r
dlel damokrt aby tte blaaova
li ala neaázeli ii a damnkratieký
líatak Zmatná baarboat pti
II kteří Un rady aaapoalarbno
Iteař v laaaaa
Přaa měato Sierliejf Kaa pře
hnal a ku kom I minulého týdna
hminý orkán který aatropil mnoho
Ikody na poll b a rolnických budo
vách Mnoho frmrkýrh domů a
todot bylo Aplné rozmeteno a I v
měati bylo mnoho domU potko
zeno Pra kntlay ťaneytltle
V pátek ráno přijelo do Cffey
vllle Kan p't Mělníku dráhy
Miioitri KMt Jk Teiaa aby
rozdělili ♦'tioo jel poleínoat vě
novala co mlménu ta vyhlazeni
I)$ltonovy roty Ilylo rozhodnulo
aby kMé rodíni po ííyřecli zabi
tých občanech bylo dáno #1000 a
zbytek tiieai oatatních pět obfanft
jel mřli bluviil zánluhy rozděleno
)ála aeálo přlaiivk6 v obnoau
í75
Hrozná imrt
Strašnou amrtí ce ae vřta ne
známý člověk který minulého pát
ku jel po lanové dráze Oottagc
rove ave v Cbiciigu Zaplnacl
vůz vlaku ae arazil a tělco nabíle
ným vozem a voj vozu vrazila ne
ztiámémii který Neděl na předním
edadle přímo do laludku a pro
klála mu tělo navcnkrz KcáCaat-
nik zemřel dříve nel mohl být do
praven do nemocnice
Opět za mhleni
Pověatný lelezniínl lupií Oliver
Curtia Perry který jeat právě u
vězněn v new-yorakém ztátním vi
zeni v Auburn učinil min aoboty
odpoledne zoufalý pokua o utěk
Jakmile bylo epozorováno le
prchl nylo za ním vyláno několik
trálníků kteří jej brzy nalezli v
kamennické dílně achovaného Jak
mile patřil vé pronáaledovatele
vyKkořil a prchi1 do krejčovaké
dílny vedle zde jej ale chopil
trálnfk Smilb víak Perry jej ude
řil kamenem do nohy tento mu ale
hned taeadi) do hlavy ránu bolí
načel e lupio vzdal a byl doveden
zpět do cely
Plenenná válka
Minuli aoboty bylo několik bi-
loáakých obydlí blíle Tituaville
Fla přepadena rotou černoch A V
neděli byl za nimi vylán tlupa
přlruóích ierifa vlak iernoii ae
bránili a Šerifovo tnulaivo počalo
do nich pálit víak cernoii palbu
opětovali Ilěloli vyvázli jeu ně
kolika lehkými ranami vlak vůdce
černochů byl zabita čtyři jiní těle
raněni Šerif telegrafoval guverné
rovi Floridy ládaj milici na po
mou ÍVrnoíi jaou nlálMření a do
bře aáaobeni aai zrra Tli od měnla
Hěloái v okolf jaoq tél ozbrojeni a
na atráli ale maji nedoatatek in-
chetrovek
Pěaaý výkarb
Po (končeni kolumbicki (lavno
at i v Ixa Angeloa měly býv pouilény
ohůoatroje minulý pátek vlak
alavnoal tato ae (mutni ikoněila
Seatipaleová plynová roura nabitá
prachem preděaani vybuchla při
ieml bylo edm oeob zabito a pět
těloe poraněno Jeden tnul atil
poblíle mí ala a dvěma dceruikami
nichl jedna byla na mlati zabila
a druhá daleko odhozena
f#ai řff rUaaata
aik fcraaí !! o jtt Mwn
ti jm $iiíkit lki aíieíil
aWll! véwi- #lijtiiíéi) tm
4 iM n w a ntnik l v-thf
I I Mlaiv i !4 mé ktl lý nb
ia aillivý irtir blití bl I ptni
daaíeiw Hd rto Jbr drafty
lr if lo f kal lm loklaďt
VíofUá JífKuK ktaréf pmlUhU
o'vb -ílay vykyta)J fojtai
vlk al do nadávat nni
ai na ani Jjl ťximé píhl
I ýv]frá tiroav lif fivnU Jit-
lima) r#emítMi rbřii
fco pt ti vtnikl klarý i
ai!adk efcfij ly fcivtf tvá byl
Vlak ale Metl líat vyvinovaly
ok'fiy kt4 ryblýaa -pum
láky livot Jajf krlovaly ti
koa niiaily
tavi avoiabli ptmm%J
t Vrokýiaká knmiae dokoaéila
vyjednáváni ldiáakýii kmafty
(maarb4 Kio#8 ApabA t
flklaknmi lra poatoapeal jieb
poiMkft vládl tyto bdo tyti
bitém oaadnlrtv otevřeny k oaa
in( připojeny k áiml Oklaboma
Vlá-la vyplatí ta al rtťWhůni dva
mifioviy blar lUaarvae lato lell
mail rebaml Waabítt Itadon v
jihozápadním rob ndánkého A
im a obahijf ai SnoorK)0 akrA
Iřlve maf ovlem kongra dáU
vhválaaf vmlouvl rudoihy nel
bude revervar oatdaíkftta příatop
no Maalřeat Irwlna
předaedy vtátnlho výboru atrany
lidu V feorgii ňplní potvrzuj
zprávy o náailnoatecb i hnýb
na V Ú lcích trny lidu v (ieorgii
e urany demokratů a podává pře
kvapujlt-l přehled o politické ritu
ci v Uto í:áti ťeliatvého jihu
Irwin rozhorlením ptipíauj úto
ky bonrbonakých davů na jenerála
Weavera a dámy jul ho provázela
na rozličných ui Úlech kde kandi
dáti (Hany lidu pokoušeli řečnit
a nejvíce nevralí na guvernéra
Northetnn který kdyl byl alliaiícf
která acaiává hlavni i přlvrienců
atrany lidu zvolen odhodil teprv
nyní vou ákraboiíku a ukázal ae v
pravém světle Northern kdyl
byl ěekanci-m zastával ae váech zá
ad strany lidu aby vláda vlantnila
telegrafy leleznice plán na zřízení
pobočných pokladen atd ale nyní
praví aby jihané railái opustili
leny dílky své statky nikdy ale
demokratickou stranu
T bezpečí na reservaci i
Tři apaótf Indiáni o nichl ae má
za to le jsou členové pověstné
"Kidovy" roty která spáchala
mnoho loupeží a vraied v okolí
ubírali se minulý pátek i Mexika
kolem Morenci Arit a touto dobou
se nalézají nejspíie v bezpečí na
reservaci u svého kmene S sebou
vzali jednoho Meiikána aby jim
ukázal cestu načel jej propustili
řkouce prozradí li je le jej zabijí
Na cestě ale savraldili ještě dva
pasáky Turnérovy koAařské far
my kteří hnali stádo koni domů
oloupili je a prchli Mrtvoly po
zději nalereny a pohřbeny {'řady
o tom byly uvědoroěny a loupelivl
Indiáni budou potrestáni
Tyhevnje tárm paiadavkfim
Minuli soboty byl zkoušen nový
parník Seguranca který má dopra
voval brazilskou poltu vládními
úřadníky poblíle břehu New Jer
sey Dle zákona přea 2 roky kon
gresem přijatého mohou se uchá
zet poštovní parníky americké o
podporo vládní a vyhovují li jistým
předpisům obdrll podporu 61 jc na
míli jel urazí v případu válkv po
dléhají vřaděnf mezi spolkové vá
léčné loďstvo ZkouSky a tnuto
lodi ae vydařily znamenitě a t pří
padu potřeby by se výborně hodila
pro slulbu válečnou Loď by byla
vyzbrojena v tomto případu oami
čtyřpalcovými rychlopalnými děly
U tni] i! Ml 'fa Saaklh aatraN a aw
lira aakfa tyf4 Dakrf atat a iUII fttrm I
aaatoaaaajl Ikaa — Klaate aa a lat Vatok
im ista t (
Prill im riit M atrl sM a
fa—' a-al airaSm HitoMaat auiiM
a-"U aa w aa aa4il a ataaa akr aa al
laaar aa aa aaJ4rra
X ZUTtX HVU
tffitk} ktinara D-laa Cw
Obchod doulníkárslý a
Mcnnl krWkaratt a aak-afat fa
v Maé s awJIOlFb aaa hlft raaa
a aa rmté rr rtlklalkr alanaal ét-
— p4 aliwai 'lavalalkaf a T fmttmt
Ufém oaaaaa k hal
Vyslííf]nel9silo!oa
přineste s sebou
Ayfc'i m i#fMiií idVJ
AhUít# ěaanpía !# {
řř"l'K ''boli jam #a fi
dovalsai'
K ll ío m aá kmtyifta ak
yiřlheiii lato oasámkv k!rkvv
láa eUlvKaj aísa doréíia bo lat
yt%Íti k til~ V) ptw (Pfaíf
lo aMiía o dA f ti trt
l9i ťtálfiaJI U isámi jaw m
najlkviséjíf aMvf obrbo( Omaa
1 mim na b lvti um f ib
l-dkltv t tajili f mbliky
ni ponlijat
Tuto jrti někuri t aailrb :
a
M ♦ rané 40e
Mailičky ? eni &o
fpodnl prálo veeai 1100
Aerkovi kal hol y " i)
1'řtvleéky v reni im
Plat kMwky veenij60
Jemni botky a J
z
Ifo
" iiw
ía
" Ha
- Ilft
Kalhoty pro b-by
v cen
i t
40c
" 9o
" 7i
4 60
Přtvleénlky t eeni & oo
Mulaká obleky oo
I jiíl druhy éatstva Jebol mám
velký výběr za podobni nUki ceny
Pamatujte le dostanete arářku
10 proč kdy podáte vystřllek
ozimmky tito jo učiněné koupi v
1303 Jou?Ias ulice
3 dveře západnč od 13 ul
8-CI0)
Upozornění
Uvědomujeme ct oliecenstvo le
byli jsme nuceni odložit posvícen-
nim n zábavu ze dne 17 t m pro ne
příznivé počasí na úterý dne 25 t
m kdel ae přičiníme aby se slavné
mladoposvíccnKká zábava odbývala
ku spokojenosti návštěvníků Pro
ty kteři maji lístky koupené budou
platné i pro den nad řečené zábavy
V úcto
Pořádnjícl výbor
polku sv Jana
Ulili Uhlí Uhlí!
A kde V Ve skladě u
ALFRED HALDA
na 20 a Pepleton ul
radla ra4l roaároy _ TVIrfaa (la im —
6hraa rh It a Bowarl Tai UM
UK)rornuJI le mám všeho druhu
ulili na skladě měké i tvrdé jako! I
dřív! a koka Za všechno ubil ae
ručí le jest takové za jaké ae pro
dívá — Ku lepšímu pohodil našim
česrým krajanům pošlou íl pan Ant
Kment přihlaste ae u něho
doufaje ve všeobecnou pflieD zna
menám ae v úctě
Alt Hald
Uhlí! Uhlí! Uhlí!
Vai aurlla Caokta lokla taiaf t Blaala
aU akakalalk
I Iwý
aAil Irahlf Huhmt ttt la tri tpokojaaoail
laporaU aaralajs al araualtt araaaa
tfm afáMla a aah takal I r-m krajaala
vlka la pria! Mlatu mmtf afcakn a Ma
laka Irska BtoMka I laralba a sabM aa as
akatlaaa satetltl a erfeeaHia k 4laa
aaiaraL lak aka IraMf v )la)ak akaraak
imm la ytmf
ryzo český obchod
v saaa ' kra a aM ktai ar aaatU k- al kora
la it% kia)aal k4a tft rlawaaaa
6k aalal k4a a Ml raaka1
Vfflc-: 713 j 11 uticr
m—á taarmaarta — a a la