Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, October 21, 1892, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lt
II
POICROK ZAJP-AIDtJ
-Á )
1
1
-
1
1
A
„ # - -
Pokrok Západu
Tia4rae iiil )ll tt4 tu
Telata fiate
tH#é ' llalaMí lflM
th„ih' J KVSICKÝ
rOKWK titwvv
VMMtA -rHŘ
ta f ft k - t M
M f rf ♦
► t
fa "#a a ♦ e #
ta ) # ' aiaV"!"
f I aa e t MM
lt fr -4 # -♦
f # W #
lit ! N#'
t-
K'í #k- ' ! ! V
"ti ' ťVtvhl'' n 'i hf
ftt(ttirt ♦♦ 4i-iftil
Vtt h tf!# #ft i í
tttt't ílíl :rj n J-f 1( í-l í')-íllll
l Jni ltí k !ňlitl f
I ( í fi i ftf ftrtť
ué #( iit inl li m!' I n
MI' ' # rt l iu A í# W !
Iil í ln mu k v
K Vr n ťm l-tit'i
kfltlll IxwtMité li (Min iluttfa } r
Nioivti 4 rti4 Lliv ř Í4M ji
BfMlf!l f!'fifin píltíol
i-ikffffh linií lt grařtilth tiáilua
íflř Ul$ ' ) Iři i4)')M #Utjr
tí ol díiníího uiku jojllft
pfw UHlal f f-noleilnlfti tawtjinf
kurji'MU ni JtJink i ymlim-A
lrnjr if řnll l)u niV Hi)o)tibo
nnij!rj(r( umí (ioiIj orn4n Bm)l
gfi)crUifh'i (oiliiiinir th!-cm k
Hvulřnf tligrařu iitoitltia kt
rýl by prvýrn křikm k ylaínA
lil třlegrafi týti m'I — Tk4 nu li
ukitki iiňl-ifiiii trany tí
ZiHRAHlÍKtNÁš OBCHOD ř)R0V54
vintf li tjl ta iliniuUtracft Cltv
landy oným t nyiiřj! sdínini
trace Iljm-onovy ukitujw xna'ný
pHrfiiiflt Obuáiťlf prvýcb Iřecb
Iflt-i h al (it i ti t Ht ra' Ctvi'liniloty
taLrtiiiČMiý ni ol i hoil celkem
154839001 Uflio li ♦718t79fifí
riíroř kUfíto v třmže období gibui
tiitrai'f liitrrtrnovy (luxáhiiul tJ
'77i4jI20 neboli M42 14040
roini- ívý"m tuhoto (loKaii-no
byli ri -lr wjbranň a-liil kďrnul
dl tvrzxní dťtn ikrslft xihriniůiif
ni ilK-bof nii-iíii jttt nýbrl pritvů
joijjo( lé ocbrmiy
Žl OřUAVOU V SUlBfc C1V1IM
rimy-lfiii) jt in lliniiiinirirl li y
nřjit( niiiolii-m (ravil(ivéji ni za
Clvel:incl n-jléie vidřti t
tollO íf V klllMlll NloMIlf iiťuloi-Q
ani f jedinkém inliiiiru vlálndn ri i
iciicftn tam taijiřftnanýiii jukkoliv
Jioplalf k k úúnlAm volebním kdežto
ta Clevelanda obniíel poplatek ď
týcný 5 a mnohý-b pMpadecb a! i
10 prownt aluhiébo iHienrft dotyiS
ných Jediní v tiiikkrné vlí luí ne
braň') xa Clevelanda veřujným tik
Ff m Iienedictem tueii iHzenci k ú£e
Iftm videbnfm 110000 a v mnoha
případech mDMflo k raníce tito při
ipéno býti vdovami jel Jitky vé e
ukrovnébo výteita ivébo iívili inu
aely oeb dívkami jel prací rukou
výcb ataré rodiče avá pudporovaly
A takovéto Ltabé poměry jité le
meai iHenci vlilnfrai snová by
oaataly kdyby demokratkki atmdi
Derie anovu ku vláViS ae dout a' a
Jak BBiaitl a OTl-aai pomIrt t
Anglii tí aemi avobodníbo obcho
du dle nfl naái demokrati tak ri li
by opiřili panuji vjavíti nejlíp
ae pfky ° poměrech dělnických
minulřbo týdne averejneté Stroj
nlkfim alávacftia a lodVflm v Gyde
H iřínt Týne a Wrar oaiiameno
anlJeni midy o 10 procent ve Wa
leská 15000 délntkí v tovartih na
bily plech aameetnávanýcb jet na
tubilce ve Svanaea ae jeéte da il
avrenl tovkreo chyli V leleair
nivrh ocelárnách aevero-anglirkft b
otnátneno jil aniieaí maJy o 13}
procent mimo ťdo jeite i výroba
mi býti obmeaena f-d-ibn oiná
meoQ { antleni mtdy o 4 prrMnt ve
viecb totárnách tkalcovkb — A
ptwioboé pniiry a1ati by me!y i
dřloirtva lejiiinii kdyl by dopl
atilo Utbo aby demokraté S letoialtM
tápá volebního e vtléú Vjili
avobíMloy obrbvJ na bedra aaáe va
lili Dán OJ&hii
et4 4#a ( (( tfMf
i r Uki {Imi proenl'! f M
M JH ký "111 ' pl
etnUt lfte ajVI H4ll
ili e't 4f alei n r'l éewl
eleMil ife ' i t4i t'! 4m
jiným I aá' I ifclml io f i
' NjMt¥##JÍf nem Jmí tm M
{ lev 'e la lř ) Af edit
tw ! li')' 1 u#i )i
nule tm jkt
ic! j#a# Ji li efbt " -
ell ih Jiwfit fhmhm y e
k-?y k!-t i%t "í4Í
i
aaVi)! pf-jl fw d4 Mf
I kaiH t kret ♦ a4mt l'M'l l l
Vtrkětl tt v lera a
- r t
! itAm a4l#lfíif — "r-re
i 4piwh itavfK fcytt vb
m v kniHv I říj t9l ď
} l #fje l4 lJ antn př-lJ
j (VVafraaty dl fit !im
i lli V tí# jbI4 ťybt lefi
t kaiby mm pre]i le rifem a
"'"""f """""
' a iřifiř" — A t' M' a''lti' h
) ikpiMik }'l na I r'4 mI
1 JfltH tě tťt přř] J ířř fřltl A
i Jpont" fiý íerif V !iadř
= kt#rý by t pfr ml M'I ]i
Iřiij aá ) třetina pfmpj 3 i
u je í rifm ! T j ai tk
bilik prady jtk edjífjrtl nai
aluní nl přátelí trefí '
AtUař ri t-etrt jív mii rv
lu Je í lm dále Itm hAre! ( ím
dale tlm ! dlohA máme Jen
uvalme luhlenl i: I'red U0 lety
nemilá NVbraka tni jedinký crnt
dlobo ani elitního ani ukreenfho
ani ixobntbo Oby vateUtvo Ne
braaky neplatilo ani jediný renl
úroku penílilro loktím Vlak
ejhle teď má Nebraka ai 20
miliunfi dlubft obernýtdl a d'ji"li
tolik jeili nu vine aoukromýrh
To ji? přece jaoní jako matadlo na
boty je Nebraka na ťm bftře
nei před ato lety ! Ono je oviem
také pravda ie je v Nebram e t1
ta 2000 milionA jmenl }e jo v
Xebrance dvacet neb čtyřicetkrát
tolik jménl vo dluhft a ie jen nepa
trně tdi jmen! em přineieno a le
kaidý nabyl tu ukoro vm jinnl co
má To je víe pravili která ae
nedá popřít Ale kdyi přece má
tne teď dluhy a před 10 Uty jtme
neměli tedy jmu o nalom patrné
bftře nei tebily rovna tak jako
farmer který práví přikoupil ul
třťtl neb čtvrtou čtvrt a x6ul na
ní dtuíon jeitě 2000 je na tom
bftře nei byl před 20 lety když
aaujal první čtvrt Tehdy nemřl
nic ala nemfl také ládný dluh
teF aice má celou aekci ale také
obroveký dlnb #2oo Alliančníci
mají pravdu
Závazky republlkianké v
Nrbrafe
Kepublikáneká atrana v Nebraace
raváiala ne platformou avoa v po
ededof konvenci etátnl přijatou k ji
alým opravám Jicbl provedení jinté
veěkerým lidem atátu tiaiebo vdáno
by bylo
Jedním předních ulili li v plit
formfi tí uvedených jet npatřenf
Jeviiejěich lepíd b prolřelku k
ukládáni dopraví a pnxleji farmer
ekýcb plodin naiich Kaidý farmer
oynf dobře ví ie nynljií elevatory
a ekladiilé nejwm doetatečnými a ie
řízení jejich není takovým aby jím
oepravedlnol a naďiovánl iame
aeno bylo A to jil umo o aolS je
na újmu velkí řáti farmeraiva na
íebo Klevatorft a ekladiif melo by
býti a dftaUtek tak aby kaidý kdoi
potřebu toho oioá pouitti jicb tuobl
a kaidý farmer necbf i píatoje ave
plodiny v malém či ve velkém mel
by na poulili jicb etejného pravá
ml ti při éeml aámveft výika poplat
ku míla by etáietn tauovena býti
2ální jiní opatřeni neprMipélo by k jet aemér radou Kdyl v kteréko
ochraní pravých aijmS farmarakýcb liv řaaii (atu práva úiada aiáinlcb
tuérou vřlii nei toto ' uchvácena jaoti hl)l lákniiAm pra
IUpublikánká atrana byla vidy j vidlíitu a úfaduik Am mUinlm vdo
pravým přítelem délnutva a proto' riivano jet kdyl nexakonita tatýká
lakí repulilikáoi nebraúif pola-lujl I ní g rnxkaxA nlknbk mu A kteří
přijetf sákobO ni ochranu adraví ! vládu do rukou evýcb aeoiiávněuí
livuiai údu ianctnan & na v iecb aouat ředili prová lena jwu ta l
polnicích dopravních v váecb d- i čin len jt prý ječií téilm a ia
lecb jakol i lierh xávodeeb pra- i akattřnoa válka mue to prý pova
myčových Žá-lný nelade tajintí j iováiwj býti kdyl néjký táv 1 prft
piráti la přijeti ftcJkebo tákona j mylotý vojkena etáinlni obklpea
podobného }eat jil nutaoetf a xakon býti nuf aia li plel aeiákomtým
teo roél by oejea býti přeanl ale i I aneilÍM se alrany bývalých lamÍM
příaní provádln Nedbaloat h ' Baacl ovbraAovia býti '
taláre lte'HMf - ♦♦-#
lJ I n)4 lo i#ýb p-Mai
M 4mt f fV ♦')# p l(r
umt kai leoJ4 iro it i
jift a trfll J h É
!' Itt ř#fiMil#4
lk) yl " k#
tfíl M i () frf f r
mt f a j:f jipi 1 f -
ařta t f
mlt ím MJř m l lé
♦ hí 1 ftpVM ál-t
) ié - aatint i aUM m-
feJftf mff riiii
- ''" - kffc jt ' p'!M-ti '♦
}'rfh a"k a4'l M' i
iA fca jí a!l) p4li dioř
! a iik -!? )" ř'rf ei# í ry
Jíi !#) ) rt't #aeii)i řny if " ♦#
' l ibií t b Bi5íftÍ bjii řř e'nřn p"ti (( k }
í h t kf # ma aby ! tedni ♦ Ik -jkj
f „„ tlm tl fri44 ik ijril}I I' I ' # tř -" f
! řht fl(r pftt 4kaA a -tti-eftf
) Kirk4iM ♦ iii i4!i (ífnki ll '! in#řált tře
I oprat t tf i rH i kli b t
nti m"iíh id'w rk : Nii'l píi na j!'4 ' n#
lata Wl kM e ib iiip'kl a# lak li l-'r Na
pr rii lf ty nr n-m 'Irft-é J l ale pfá# tk i'e
frtkrrfm irída'a n'y Mt 1 b4 oby by ! t r nana rAi U ak li
fliíM-ltfi !!♦ V letnánl pU'ířní ' j'í íiK lieití ) M mil bř-
riilik'tkí nenalějf e iá-lní
pian a-b ne rakii kí i ibt rMl
b$(í predef nemilou m'ro by
to liďi pro(!o
Vllé(lvl trny 4 inamenaii 11
bude přijetí lký b fákonA ubl je
lidu niemti nejvjll mlrt aafo
ťrll má li alát ná iále tkveuti a
bUhoby t ee rotttábali A toho VÍ
třilvim řadiié i ilrtiliýck oIhiii airan
nniiolYo by bli dolriiO
1'ak-Ií farmerttvo delnietvo ne
braké i pře je přij Il palřtčnýcb
lákonli k ru liriié a potrneáenl evýcb
xájiiin jun tr mou republikán
nkiiu lajiefuváiiri jen' lu nnit iae
atraié té verilnou podjioru avou
včnovati
U Zřliieráile
Návod kterl min týdne nejvyá
ílm aoiidcem j-t-niry Ivanekým velké
poroté okr allejlmnkílio bledein
k iMičniýiii elávkářAm bomeatead
kkým kteří pro xeměziádu irbialo
váni byli dán byl upoutal k olé
pořorho-l lén ér celé xeiné a proio
nebudu a inUta kdyl i lny tu nl-tě
tomto vlce jMixiirnoit i mu vénujeiue
V návodu tomto mluveno o veike
rýcb okolnootech lia-ratié inlalouli
té ae takajících a xúroveň v)tčeiia
jnNiiť práva xainěntiavaiele i xamčt
iianrn jxkoi i xřejmé vytnačemi
člm epácbána býti wtiít ri im'mla
xloúin to o jeboito výtnamu málo
lidi pravého pojmu má a jeboito
di fiiiicí málokteří x právníku ihned
(ihUii by nám mohli Záady jel
v tiávcdu tom tiejvilm aoudcem
vyloveiy byly platí nejen pro
IVimeyhaiiii nýbrl i pro véechny
alály ontalní a proto by mu občan
atvem náleiilá poornoal věnována
býti Uií la Mi b dle náhledu nej
vyiélho Miudce kterýi hroiiiáil( ae
pod vlivem okamiilým anil by ja
Ljchkoliv jiných úm v elli vyjma
nkojenf právl vyvolaných ánf na
xíeteli mři nedopiiiil ne temřxrá
dy bjřby i při tom majetek idčen
a iivoty obrolovány byly Kdyl ale
velkí mtoití lnula ae oxbrojí a e
aoraniauje v oluíly a čety jako v
(Iometead Ui inřno to bylo kdyl
aatanovf i velitele a epolecnýiui ai
lami pokouši ae o vxdorovánf ráko
nftm a úřadníkom překáit v jich pro
váillní a kdyl dále píipraviije ja
koukoli čál phiIuoIm aiiu o práva
k nimi áiavoa piat6ováui j-oi
tu jet to toloiiiýiii a vypiivětetilin
' války autoru atáml a iločiii len
'i#l4 fť )#( k t f
f HIM( trfci k f' "-
nit
4mf ( 'f
f'ÍWff tMf J'# k i'kl t fc ♦
fl fk it fy mm 'k'l fc-1
kt4 ttrt ri ## f
Ktífkk ikk ?
( lef t ktMkf kř-k
i k'Hf I k'f mk i# h M 4ftm
' liif #jfK!th (# H ' li
I '♦ i ii4i 4
kf'í K4'If env řf
} f j)'l e-l 4i
ftrtf a-iťtri #'(íl J'mí fkr
1 1'4 a jjb r li nintnl
kt#ř4 hf I -!( d Mh Wa
t ' irií taH treia # reli lento
ftVli aAj majelfk lieeit lá bií apo
Ir i linuti neb kHMřÍ dovoleno po
Volalttl S jiný b alát l brojenou
moe k vykonáváni ioniníai jel
toliko domácím iiíilfím plxitill
které jMi polioroá y aiátnl a m
pHpťlé í ípolkoVou Vládou Vpád
oxhroj ní Hi"cÍ do alát 4 dle lihoatl
lé neb oné korporace a oavojent aí
ftinkcí domácí b úfadA l emum ťýt
trovna lemérradné jrt to vak tli
ký xloéin proti právAm lidu který
iiemAl být trpřn anil by uí l v xá
I řt obrolenl veřejného pokoie po
řádka a práva atol od I du 1'rávé
tak jet (KiVinnoatl viech nbénft
oVlmli e nu úlady n lirini a o
provádění xákonA prunň uUnove
nými úřsidnlky
Nový román
Jak j-nie jil oxnámili xménilí
ímiie ňob vydávám románti a
mUto kal totý liif romunové přílohy
Ifl hI řinkot é isIlHine kaidých 14
dnA eit Knihovny Americké o 81
atráiikátdi
Iloufáme touto xiiiénou přijití
vIiihI vítem ctcioiřťiiii a to jil proto
le kadý eit bu le obaahorati více
čteni nei dřivejil dvě přílohy a ie
kaidý čtenář romanA raději má na
jednou vlce čtení nýbrž i proto an
počali jame a uveřejňováním xnairie
nitélio rouánti nenmrtelného d la
věhltaněho francoiirnkélio piaiva
tele Kugena Sne
'VóčsrLý Žid"
O románu tomto dojUta jil kaidý
alylel ale jou přemnoxl kteří ne
méli nikdy přflelitoat Jej člali a S
léch jenl jej četli ilojiU kaidý jej
bude člti a vétl tálilHu nei popr
vé a jiatě kaidý ai přeje mlti tuto
tnameiíitou knihu která do váech
ciliaovanch řeAi přelolena byla a
povéati avéloví politá
0 uveřejnění tt boto veledlU v
této re mi pokuail ae aat pťeii 8 lety
jeden čeoký čaaipia ale abledil ie
pmliiikl více nei mohl prové-ti
Aby dílo (iřt-ce iiřjnk ukončili mohl
(komolil jej skrá-enlui Jef ne
moli o podali aiia lamo ve aloup
clib kteréhokoliv čaaopiau Vik
en jiným je cetnolua my anadno
provedeme an budeme podávali čte
nařAin kal 14 9 tý lny 64 atránek
tedy do roka 1664 atran a le-lv lí
heiu roka podáme celý ten obilrný
a velmi poutavý roman neukrácený
a to ta nepatrnou čáttečku U til sa
f)0 centA pro odliératel Pokroku
Západu $1 00 neodbératele
První aeáit Věčného Zula saalali
jame na ukáiki i tím odhérafelnm
Pkrku Zápatlu kteří doaud pMlo
bu neodbírali a který s nich by chtíl
i tento tnamenitý romáo pjiatiti
lei odkladu nechť ae xaodlnele
prihlál a po případě předplatní
taile V Ú tí
Ky rUrU Z-ípaN
rpíixorněiií
Uvédoraujema ct nbeeenet vo le
byli Jame nuceni odlolit (aceo
aaoa salava ie do 17 t m pro ne
tlaniví počaal na óierý dne %% t
m kdel aa přičiníme aly ae alavnl
mllojrfalcenká fálava nabývala
ka poknjentoali náaaiévnlkA Pro
ty kleři maji lia'ky koní bodoa
platní i pro den nadřvčeaí tabavy
V éct
Přáltjlcf výbor
polka Jana
HOVORKA
ltmě ly-faWai ♦Mt $ aa}a4M f
ff f - § ♦#
# rVMat m ff 0
ffo-raare ji -n fU4
(V-lajle Vf'fí 11 V fttim
!' ai řei4 tr U'a ar 4
vi H "A—i-nf ' V y-%)i a
ri: 411 tli-reř f iab (tt -
ít)lr nef a-l( l V- e
teM tW ael4l!4 IVUfl tt
un #ii i r
iulfnrtf t fy li til eHf an
iťř'i na ie tlil etrei ďi
nvlritv IN tu ti jXltifi re4'e#
řr nett a (p e I 4 -l
řrvwd 1 ) H 4ťlfl fe4íl4l
a# fnif4J'tí #ti!ie '
Uhlím nalích afjaieli 4enarat4
i'iťi 44 ttmftím tt t a )if4 a m
p tl!ien ne iMl ptt(mb
nal!-lii 4UfiM tm dne l p+nr
l- rt#- ri rmif rkA aai 1
klř I e'4(l' ! l4rWetft# 1M
ťié a a' ' lu lo-ojřl ! aeí t
tt1itnUH ntt kl#J líceni
i#'i4tí ( k ! líři
♦'' a lí ďitea l"pl pni4le
: f ta "píe ' V lijIÍ ee
11 kleaall f re -4 a !' Jich ll
!e a ff UtiíM Mi lM W
4řl : n o f f I4l i J# atiťe-ioi
ffA l' ertna I t - aitimA
a k p I4-I IV ) a bjn4ji it tf
dlím lh bjlo 4111 miiěté ffan-
A V íe lon ivj piallf 11 #a alo
lednu lf t lo lednu l?l I"
14 t ewtn i !? la i ! v b~ltťl
l?l l a! a -Zl 'i ef t t !
ai fi'lef re na I gHr Iři t
ú nl hepUloé prilt!i4eir i ( YvS't
h plti#-!( I4ll tak"l b fri iiťnl
kA pilýitl Jaoi nl nv!44 a! I !'
iii l
Tel a — l'ř!in éte t Hovor
ní n{! II dítky přípa-lu nvAetni
it Itiio jaký nlřtik n ilěilictvl
Jne tři l-raiřl v!!iit a Jeden ne
♦ !tnl Ktv 4 Jfne přijeli do Anienkjr
lieněll }! n!e více Jen ro )Hi !
lalldill b i I tnlal4íkí levj
bmitrlftí Mitetv V druhém !e Iiil
vUatld otet xemřef 'o iltod elecí ae
matka provdala a pracovali jtme hi
le'iA 10 tet J4k llim htlo 41 let
my tři ťratfl ae tteiiili Na to nmtka
a nevlitilfu oleem koupila li rum a
na této dva bratři Jame jii nepruco
vail nic Jen tleli pracoval po lít letu
f tvrtý bratr iievlaatiil t'í pracuje
jrité doma NU nevhiotnl nlec téi
jil telníel M i skií praví ře injf tři
brnlří iieditiietii nic Jen len čtvrtý
íe my tři nejume nikde paii( Mitka
tiHáe jeité říje ale Jtk bf xemlelu co
niAaie uílatř X
(lH„lt Otiky luktivíto je velice
obtluo ii"lov(i1iit an velmi mnobo
táviní od nkolnowtl a j ílě vlce od
idediiiaA rikonii Kalý ntit má o
térbto vřcecb iivé vlnitiif a duitll nk-
iilcl ae yikiiny Nemáme o rnee xá-
kminík Texaau Vak tile vmioIuvucIio
pojmu o iilolii( li ráleitoítech má
me r to re váe řivlnl mi tom il ma
jetek byl a je Jettll byl to miijetek
otce hevlntnilio a jeat nyní iu v
ilr o v- matky unii by Ji zákonité byl
jiliikiiut neměli by iievlinttnl nynové
vulnélio imfl iiíírokii b-stll ale dyl a
Je liiíijetek teti matky Ji vSichni Jkoii
nynové vliiatuí méli ly ilojinli jmi její
Murti nárok na cáitť li hoř Na jak
I velkou čAnť iniisll hy neiiochylilié Mind
i rivluulliiiil fiiýi lttl ji liytittl lw
roxilélení Mtejným dílem xa aprávné
Heliu Neb — 1'ronlm adřlte v
Hovorně proč říkají Némcl tu an
Kličky John némeckému Ilíina
A učinit Katlíé
(hlimttt Pro tutéi pflčinu proč
("e ii i jmenují lloiixu: John
Cllba Kanaaa Sdělte v Hovorně
1 ) Ztlall ÍW-by maji větil rozlohu nei
li Ntát Kmiitita 2 ) Jestli etojí r m a
ul unce ae kol ni to í nneb miopik
Frank Itojnáí
(hlpmhl 1-) Kaimaa Je čtyřikráte
vělál nei celé ('echy an méli
čtver anl mil kileto ťi-chy ne re
lýrh 200110 _ Jii před 4I0 lety obje
vil a dnkittl alavný bvéxdář Koper
nlk fe alunce Jeat atállce kol kteří
an točí oliéíiiíce patřící do aouatavy
naAelio alunce a k nimi naáa xemě ná
leží a Jent proto divtio íe nyní jettí ae
tiékdu lie olálku takovou
(ijriier InVM— I'rolm "dělte v
Hovorně: ) K iyl by člověk ceeto
val ilo K v rpy er telion nějakou
věc ku př puok1 ne ryte novou
U'i by v iw Yorku téu ti pilé
baU tléjikéoill c' o neb liéjjaénu
ji pUlku li v lo li }) Priain aěl
te iiihobo li je elejtarell M line
apolia Mino a pak něaterétio vae
bo lainějlbo odiMr4i-e nějakou ad
reau Frank šfáa
(hlfnioStf I) Ne N4 vývos není
Já lne clo Te na lodi neHllela
ia-liiému poplaiku ač tuěitie plavi
dla lo mlho poiadka vyjduji aly
rbraiiě ixievrdany byly katolanu a
m liuvábí — 2 J Není nam urciie
xiiáino Hnad některý r-tlak liincjl
liirma h!iii I t pan Joaef
Kovář 17— 7 Ae N K
VStM ZÁSTUPCŮM
ahoru pru klatba aiaé f Sanlh
Umae
V nedě i dne i ' iljna líJ xl bý
vá ae a-búa ( K J Franka na
20 a lotvtB al Il -aiavta ae vimhni
a kiel maji lUiky mí niuin xaba
y aeopni } Vlili aeltou by
re adělal Hta lek v é tul
Ilttiá Pnviatta
toleaieia iaiř
%m mm couicr
Nafta ('
Maalí ilerý hfU n4ja le
foenrkí tpnjeaf ee I fcie4aaa
H Verbam ee jea ft Ullť
f mle Itala ayn( aa avíti i
mi nn m dlotU fltl lei ka
leraf aífilaf aáiveb mei eM4
Nn4 mtrí 4'lranf a W'
h-iřee v k e4s'l ♦ I V"
itii 4a l N bvl t bnh
r r - I
tfibdaí eeaii epia'a f
Ulil kr%nf b oe ill 1144
lhoftVCaý (eUfonirlý 'fať'J
e4iMf byli r iilno v l-e '
přijlea4 ml pia4 h'i a'
mohli n tUal a4 lflt d
ne nv4kí tily Zle bffl akr'
mil flnf anaia mft líre v
akijb f alekirk ví p-fř)
ářalafei eeikam kře ni na
i pru Ifet nal I
a) Amie#
o vyavíibl pl I
i jeat ej Ulil I
ie na eeíím ♦♦'
rif Hilaoa
liII Talepbona i
lomným ie U%n
wnciiiiti imiti na rcim tti —
neb i Pallie 1 1 Maeteilla jf
ti lll t i i _
je 4" mil a fvm lýaa ď Piřt
Un r-i mil dloul 4 P Jeb ř
poraU lk'ika p' (i ae loflel P
taky "řiaf Upaeglef lUeneř"
kornet ftiva umlkl pledn ť
Olnámenn Ja hd b le opélo
na l I bieat Tělní přijlm
byly pMoleay k nllm vit kl
iřetelní alyiell t I ho „' n4iW
náplv Pak byla jeití "Aeaenc
tloi atmým apiiobeitv pMÍána á
mtfor itrint e aonene en-i
alroje a přiloill k
( hu at{f ! Jat
Wallarne V -
n ba:
' vy
"11
r
n4v}i
"Měalo IXe
wiravaja Ne Virk' 1 +
mayof Vabtnrne v 'hirasjn Pi
vymčnlno Jeití několik olyčejnýj
tealrat A a drát olevidán veř
noati V ťbieaiřu byla úřloJ
Jnjf llialance Talepbone ťo la
přeplněna boety jicbl de by
přea (i'mi broiiiáMéno mest m ti
by li táatupci telegrafních a tel
nii kýl h apoleč notll éaaopíaA
řadnl i odbornicí védy atd I
měli boaté kaidý avAj přijímá
aby mohli aami roxmluvii poi
chat Myilénka telefonického (
jenl Ne- torku a Cbicaem vxa
pAvod avAj od K J Il illa mlat
předaedy a řetlilele American T
A I elepbone I před 14 '"'I
během k terč i dobr na tom tra'f
val ai ae mu to sdařilo Ai
rice byla první dloubá telefoi
linie xříxena s Nevr Vorkti do Ital
ladnlphíe pak do Novo anolickí
atálA do I í ii (Tato a konečně 'i'
Chiaja j '
Keaeéně
(ienerálnl poitmíatr Wanamak'
vydal minulé ponilělf roxkax kt- í
rým poátmiatrBm wtřixuje l
nemnl nikomu proxraliti Jména
ailreav oticcb oaoli kt-ré na il
lyciiein pomovium urane iiopiH
aneb čaaopiy přijímají ioněvf
léi-lito adrea zneiiilvaií nrodavav
niď Uiiť'! li tiaiiírovvcb iicněx xv
nyt n itreen itmiua v nyne-i i
i t t
iloliě kdy by mohlo býti proxraxi
JL I I L II4
litickým xájmAm jeat toto nařfx
ní poiiruiptr Wanamakera tec
ni mlátě
Ileaad neni kanec '
Spor mexi P V Hovniankeni
redaktorem čaaopiau "Arneriár
ako Slovnnaké Noviny" a knéxen
Koaaalkem s Haxletonn P kter
prvnějálho laluje pro urálku oact
není doaud akončen Minulý týde
detektiv Murphy a konatebl Ga
iaj(her s Wilkeabarre satkii Ilovni
anka a náailím ho vyvlekli s piaár
ny jebo na nádralí a odvesli d
Wilkeabarre kde ho nvětnilij
Kdyl ho xitkli naaul veliký aběf
lidí a rnexi nimi nalexal ae i gene
rálnl koaaul rakouaký M řfcham
berg jenl prohlásil le Hovoiane'
jeat rakouako-uberakým poddaným
mManýml
od v léčen H
litínf lij
ik alo!i( 1
ruky a'J
le proti jeho násilnému odvl
proteatoje a o j lu propua
dá (lála nablxel ae pak
sa Rovnlanka 50000 xáruky
marně Konaní obrátil ae ihned
i
aoudAm i do Washingtonu ae ládo
au o Droumicu ivivnianae a o
_- ! -_L- _ L
w f
oba policejní úř lnici oni eeaaxen
byli
tbařely
V ťolurabia H i oběUivali
nu boha aví čtyři dílky maale
Joh Mathewa a jeho léna SI
totil na miaii do 'camp roeetinga
a děti doma xavřeli Nei a vrátil
byl dAm na popel a děti na akvarel
laílákí f Jilai Oakálě
Dia alání přtručího marlála 8
StátA (ieorire llartletta který by
na Pina Kida jednatelatvl paaai
mesi rudorhj Umějiímí nepokoj _
při právají prý aa opět
daehl
k Un-
i
1