Plattsmouth herald.

Plattsmouth, Nebraska (1892-1894)