The Plattsmouth daily herald.

Plattsmouth, Nebraska (1883-19??)