The North Platte semi-weekly tribune. (North Platte, Neb.) 1895-1922, June 05, 1917, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Bki. tV Mrf w tb- CM ETIUf 5 E FEOPLE "WTLL
1 mi TMOOEJSS SM5
-gg ljdn MCTMIMM IK MM AMI f.iw .rlbfKt Jll.l
Don't Let Your Eyes
Disfigure You.
Mf
PrMaf (TMI
Colo.
ftbtrm TaMbr to mat m.
Off- IT if woi'S
far rntii; mmcIm rwirwil tor vm Ynmtoc lr :WMirtjM Mt Metat-
u fturir ri?. ? im & n tto
T 9 Tiimi m,
apt 9k Ob-
tiiaa Ptofer
toaft
trflp.
of Km Hl ar
t Tf. Mr am
Mr B
Mr Ml Mrs. Cfcaawa
LOCJLL UB FERSOXaI
.(fee
K dae
i aaaagaff apfcl jaam ' ir.
Bh tke fas atftaan
n hf adfevMgepe atsaaa. Jmki
atfc. aval wi in tin f, Manila
iflWlr fWST Jatjal avJ pKV arfakaV
AlGMMi TOT aWT Ihtt VXVS&tA C .!
ad fes f kmmj ;
nt fe Ha jawr tji rib iawt yjirifctj, a-
CLINTON,
Jerweler and Optician,
it tun Hlks. i aie 2 fer
o rfcr aa SMM-ter item ;
n kieft bant ant Graat VHn
f'SLJT " a Ckaaana at m
f eBBPaB. aOWIOBia' BBBa
ricrfbML t sax$BTv iivli or
-koajwra, r lafrs'artUr iwfcun.
'oa a anor. oa M 1 1 Win, ta-
aaMaM"-. MM WMfc BWrrkCft 4BaMr
Mafaaaary arlBr,. Joar yawi anr-
fcT tar kMcSiMBmii.. " me fcsaV
Iwk- OMni. a 1 IwmuM mik Mr !
mm aat lorai' - in? MMkc
i
Mrs. Mary
tdw m O an far two r-
Tara mm FMfcr mM$.
Mr, mmj fliM m M Priony
Mtauj sr OMte to TMk Mr
Ml M tfcT'. MT MM
Xr anc Mr. Joka Bditt Mft MCr
4i, mcMt tar Dww w tmX tMr
Mdirjtr Mrs. Caaav H m4t, Jr
Dr R C. Btacit taft iMtif vm
ar wr Omimi to -wtium! tk BMtfsr
-. MM inaul JO-Soty tkks -mtk-
. M k4 M MB"
Ck JiCMJ Ml Mft MT hK
iMW LMBr CO.U.M;- UM,
track oi tkte Mak r ta Mrrfe o,BrHH( cmtje- km a tka
tk r4au. , j ptvAopUy Mutt -rflt V all aaMrtBiaw
Mrs. A. C Howard aatf , avwrt. Ta wory o Jty tqioazi to
Ml fully Moraiar for Dwrr " otmt of kctioa rrr to a a
tkT ttOI MaSb ttotr kOM ta ta fa-' 4 jnsra! lu kate h of ta
tar. Mr. Howar4 kac ktca coadae- Mka Vxaor aa4 ! ta
tor oa ta DaaTcr-NorOi nao raa ior; gttW m tkr.
Xn. C.
4fe4 at aor;
?ViMaekr
of BsadT, 1
iac Mar . 1M7. a?4 arlr yr.
aftor aa iUaM of vrral Moataa. Sa
a aacaaMt tkr oas, war
aa4 ma zro4eaik)ra
L(J GL JL5T FEESOSXL J -
VC M
frtM.
Mm. Mara man at mi; m
1b M ofllat of fowaarr
Sc. iktmV iaatc
Jar Caaian a j x -vtH& or Mi?w
Jfenr zim jaw"i ior cata m-
Dig I Dim hm 1 ft rirr
fteuAt m wax at a.
MKiT f kar tr
mm taaMBf Muaiau" mi
tk
aarl
art
Mr Mt Mrs. rnak Trow, of Part
Maa, T3i jjatnat of Kca. K. S.
Hum, loft tk kaur msc of kmc -&.
Xr. Lrtoa 3aalkit i it va caA-
4t( to Dteval Oty kmc wwk ay ta oak
of x i laVwtti rMKc Irar
Xr. J. W. To4s7 of Mar-'wt'i. Sor
r of taai atr aa
AX tk riimliiac ! of We P. 7. Mc
aa -wm mirtd m auurahot to H. Hm
Tk zac t ir ani
ar Kr t D SaOtrtM wr
Cp ai tk arimiMca of atsxnntL
1k araa m x oasarr
waaVt vtt i HmmIbi.i of
Maas Mi omcmm huofc aW oarrUtri
a Mrx iiaaanc of -saw Sauara7
a Mori amw. tk tn at ta-t
5TMO.
Ta aatoaaaaat wr Maw SlTi
Ckraw aatf r Taaeeat Xcatr. Ta
Maai of aoaor wor a arosr zanrx of
sfctto ornoWo -OXk ft 'laaaf 1 1 of
h sM a .iaw U
iPM: Httl ai bnauaj rof
waa tra ham
JktUrr tts rHMiiiif a luataiow wa
of - rra xt tk sow x ta arul
t Ta .airi aad V4a a rariawat ot
. o. LOW act DrJ,iSj?2J tWrtr"tWO 7W4
f Attoraer Wa S. SkMaaa aa
S. T. "xaUJfP a: 90BCS. oaacfctor Docwkf Mt Saadar reata?
t. - t. , . for Liacola aa ocaor olaew fa
era Xaraka. Wail at Llaoola Mr
Saau -s-ftl arra a caa a!tor ta
arw eoart aa4 ttUII ta that part
of tk Mat b Trt'.l alao attad
Aoonatr Gorz OSaa. ao aa aU-catiaaial of tk Nebraalca. State
iaa at TrS: rerBar 2rwa Mrtoas Noml scacI at Pra trout -s-hlch in
. .a?M . vx&vrztA 'j rtcxrx kcs i citation Mr Sbamaa rraiaatI
mts isajaaaat
BOW MMMT DriIMM M BMr MtciaUOT
. . - - . mo mm Mart aoaa aa duhju. ir M. saanraa: waa
TmmB paWaMMv , , f 9fTtfF btBfe
mC T. itV tmsm tajkaiair mm -
t . iaojo
of
5a
-IHmc rca044 a
Sue. , talari I moimMiII. alao ta mb of I Mr. Ihaifaii ta tk
ta
is A5 rUtf.
-oa-lar -sick & Ian cifde
latf frtaaii Tk stom to tk mm
'Irvaaac Mm i ika i a. of irian r Cfcr. aavl
(kaa rrM4 ia tkia ctev ar aJot
at aowf of MthMftac. arlair9. Par a auoaW C yaata ke kas
kaaoar ao4 AtoocMfa? are aaoaroilaM akaaaxar at tk Gra kaHajr!
Mcr. I. 0. SfaMk taoKMoi Sa-far mto nw? -yor x Kjay . m fT i . fcaK- H U a ?rNioao. ot AMaoa eat
e?M m s rt of oa la c rl au
Aafwrau ' 1 Xr aait Xnk Fri SSMim, o Own Inn
7AtJc- Tkowtaaa Mt SotafAtr k-rt74 fcf,hyt.an
Mok ior daa9 lo iMt at H"o That okMi tke kratfi r-
Rr. T. D- Mtt7ua! of SIm Vv ia Jkoafy rartM ! aj-
yt.tr W -vftk ILw. P. r. Ik Be MWk Si4ariT
WiMftrt Swk. sdJtltiauslMi zaac-
, fcMeor aai( Moo7raf4tor la tk Ha-ls? mum aat f TatMStms for tk aarr
' Piaatfe rCoaaJI M ztte&el Immt fasattar score 7Kriiar aora-Ml aMMkai: te tk JUrf Cross jrwrtt'
psxkltm ric la tk MdPwiH Tkie aftaraa ircm c-o to atx siT,
CIotMas artor, I -,ril , , , , . f IM nr tetft if auai-s-tcki
fci .JSISLJl SJL-laaJl JaT irtll wcefre tki aaea. jet
aanC vfll arre for tk Kanr tkkt
, to tac a coarc. ta tk acnaaL
MM BmA CkoaaiHrrktia, tke
fee, aa ate Eif mm; as aa k4a
sack aa to via tk aitgMa of ill.
Aftor a rWt of tkr -B-ft ta Ooa
aka. KaatMu City. 9l Jo xarfl Dbt r
tkr -"HI at aaw ta tkte drr
::o;:
D. A- B. Cltar ErH5a T4r- .
Tk MMCJags of atMr Laoteo
Ckr. D A- X are partfeafc&rtr ta
trkiacr at ikfcc iMa. Tk M-abvs
4o at bueCc ta tk ;troclaoi of tksir
?L T TKAVP ir COSTS. u. .. tv. ... 1 ' ' oa i OTrr. uma ctsrsi taar pa-
, . If " ' Mvat triotlM. Ttasr TrtM aot taie tk n-,
law Z&aslk Boa9cMr. of tke.aooa. jcatioa tkat M ra:linaiT tkls -Taa-r
total tuiaatag Mt FrMtr e7a- A Ws aiorMaMt of eBc cacoat or. kat oMUkn to vork. kac
kur for Uacan, ( rrlr anl aotra i afl tk aw 2ai katuto. Tta5. hniytng l rate mo-'
EmU. sll Bauer pari of Mot '' mmv. r for tk T. 3(. C. A. oa; wort.?
wi Cor LkMtz to rkrit rUfrot. Jt T. TRAMP & SOKS. kT a or aaTtkus that vW aasaK '
rri m tkat Mrttat war Mtaataa.
Cor a four 4ay.
3rv
Mk T. C.
Tk r-;
Pattanoa. vlll
xri. i Kutflrars-t ruar hsbt "-- . . t .
Taoa: boa Orartoa kr a sat TkMatoa tMftr kor Sotaroar . v I 1 'T
C73. um vrrro - ... , soaa -eU work to Vt aoa at occ
tke tatter earj of teat i3l. ww aaroat ta Oaaoaioa, Ltaa. M, . -0- -
HM Lata Bra Ml Frlaajr MrM , , Cfcjea Waat 0r nat.
for Ce4oT7 n-wi tk i man nr . Lawtaie ZolMrx aa4 Mm Aaaa' T Joe CaaJH. twrtarr of tk Cr-f
vkk tk kOM UtTm. iMaaiM. of Marawoi. vor a.rrW kW rroaUor Days A-socMtawa, aa4
, . . 1 city Friaar xftrao9a ay Coaaty Mr. MXrar. ta tr,Mirr. tf-ni '
HH Hs Tat aM kaa wosl: j j, rrt? Wmww wr Flora Saaoay fa uwra. Tay eaa kr for'
ttnr day ago aa jao.rapr te tk Loaj,, BoILMl ?a 9r.v! . laofctee orr ta aa-'
FreatSr Dayj.
McDoaald Stat EUck,
Ufa Bttza&sCk Iliaaua vko aa kB
Tbfclsc fa GrusA Isla&r! aad Lfaota
AU rttara tecaomra.
1 taw tare fs&Jj at 5 cer &sct
oa e&oi botteca tabl lasd. Gs
Crook. Booa 4, Keith t&eure BVdg.
Mxxl H V Tms4. of Lexiagtoa.;
-who bo4 ia Tiattfas kr itatwr Mn. i
G, F. Secr aaa marsol kon. I
cul w. . " rw, . ' rwi carta? um for tk
avf ai. JTTTU. w .w. , iParao Mr CakOI artl! RcoaaMMii tof
trart of kut a- for Cra4 Ul ' aafaJSTaal'
Broxea eye glitM kaH cia t re- . lk,
fa oar tease irtsitr !sctrtaae. -r.L, tk-
mouv nrvnv a . j . i
tf Grajdtut OatoMetrisu.
IB1 I
ArraajroaMau ver alao moo to(
oar cajyaa Mac a rTaor u&ya
! teat ia ta Xonk Pitts goraa.
Oa Effect f PrBikhIB
i Ta Oaaat B n-Tt tkat tx Mar.
FOR H03IE AXD COU-VTRV
B'ery patriotic Amoric&n k
trylR to "do kSs Wl"
And the McDonald State Bank
fe eameetly endeftroriiig to do
Its serriee to the nation and to
our community in aiding the
farmer to increase the produc
tivity of his land by affording
him all possible financial aid.
Everything possible in sound
banking can be done through
us, and we are cheerfully at
your disposal.
Consult us by mail, by phone
or come into the bank and
learn what we can do for you
personally.
A
P..
151. ta aTrae imt of taMata
- ia ia uvmgm cowkj jut irma
:wfcM rfartar. May. 1517. ta ararage
(to mm tkaa oa kaaarcd. Ia May.
!ll. OMaka k4 Mkw. ia May. 1517,
jk v-a sJoali. To tk aTaracj
jaaui It voaM aj)4ar tkat Koaikfelox)
' Is arertas a gooi Uuag for Oaaaka a :
ufail aa tk Mat at large. ,
McDonald State Bank t
NohthPlattc Neir,
I i nmo j
B Saaita. artocfaal of
tk Ltocota ackoof. kat rrfaay
ior ParMT. I-, to tmai tk
racatioa -1tk tk kaai fatka.
Mr, yf. V HoalMMl loft yaatoraay
Morata? for Pafrkary to mmm agraral
day. .
JaUas Haklor loft Saaaay svaatar;
for fH4ay ta tk. aks soa rraak
Haklor
: tot :
To i)trz Owaers
Tazos oa doga oae May 3kk,
aad aa4r tb onifaaac I aa coMaea.
i to kill all spaa vtrfck ta Heama
baa aot beee. paid. Ottbtj tkrefore
out pay this lfcse at oae. or tkotr
aaimak xftl b amnsaarfly dalt -rttk
JOHX JOJCES.
41-2 Calef of Poaea.
Bay Scoat FIIk.
Maangr GaraMa ka Mcaroi for
at 27 tk. "Tk Acroatarca of a Boy!
vaiek tolM tk mott of ai
; wwjf, arati by tk Boy Sooata.
Mwawt aa tkraask tk aMctatta'
of tk oraateatloa k icmm a asfal.
MOMocof tk coMMaalty. la taai ami
tk work of tk Boy Scoots ta all lu,
aofveeta t flloaotratoi by a sti of
; ocrttfT vtttetes. '
! ::o:: t
"T katat aror oi4 tko br'
iaKPUttatea rrav ao Mrac Marian ,
bat rata za4 imv. Tkeyll b
Mat for m all tk tka aftr Soauoa'si
mm." Tate ts tk alaiatrre -ai! of,
Salty MUlor. tk BMoatafa sretbart
af Saawoa Soata. vkea sa Is boajrkt
br tk anast to coaeat to Soatk's d-
partare for Xev York to work oat kte
tateata -aitb paiot a4 caaTas. It 111
oae of saaay kOMoly. yet fall-of-Meaa-'
, la? scaett tkat occar ia ik Call
'of tk CaMti . rfaaaa." to b sa at
tk Crystal Tkoatre Tkarjday airjkt.
iDaotta FkraM fa SaMosos Soatk ta
' tk Mory aa4 WlatfrM KiarjKoa ia
Sally MUlor
:;o:;
liar Uarrala ia II ten Grade Placo
W bare at .Vortk Platte a a,
strictly klgk rrxe piaao. Miick if
ukoa at oace. vfn be wM at a tar
gaia. Ltboral tenaa to a rspoafbM
party Particeiars alll be faraUhol
by wrrUar The DeaTer Masic Cora
f
, except -those you ned for 4
g 'Woyk-mQUV'fieldc H&esl fearer
4ksteriu Smith Fom-ankk fe
$2
iS
u
Li
YOU are losing money tosing time delaying farm work when
you take your horses out of the field to do your hauling.
(Jet a Smith Form-a-Truck let it carry the manure your hay
your lerrHizer. Use it for hauling crops feed lumber coal and
everything on the farm.
If you are a dairy farmer, sell all your horses. Use Smith Form-a-Truck.
Save two thirds your time. Treble your profit.
Twice the Work of 4 Horses Amazing Economies
Less than Sc per ton mile. 000 to 8,000 miles
per set of tires 12 to IS mites per gallon of gaso
line 12 to 15 miles per hour under full load
aad repair expenses practically nothing. Smith
rorai-a-Truck shows record of 20.000 miles'
service kh average loads of 2,050 pounds at a
tof a I of 3 for repairs.
4
Hosdreds of feraters are proving ia actual
daay performance that oae Smith Forcni-Tnick
val do roce the work of two teams. And at
balf the cost. Yet Smith Form a- Frock costs
yea no nsore thaa a good team and harness 350.
Save 2 the Time
The bejt saeed a team can make on the rood
eerier full load three to four miles an hour.
South Form -a Truck can carry the same load at
the amaring rate of 12 to 15 miles an hour
ooe-tiurd the time of slow, costly horses.
TMak what this treateadoos savins means in
drivers' wa$et
Goes Anywhere
Xhc Sdaoth Focm-a-Truck any place on your
farm oter roughest roads through worst
field tbroach deepest sand through mud,
sand. snow. No hut is too steep for it.
Costs Nothing Vhile Idle
Farm horses work only LOCO hours a year 100
daT of 10 hoars cacn. Yet they eat get veteri
nary services aad extra care for 365 days.
Tmnk of the tremendous money yoa are losing.
2j35 days of idleseas.
Use yoer Smith Form-a-Truck as many hours
a day as necessary for 365 days every year.
When idle, it costs you not one penny. And
wbca it works, it makes big profits for you.
Famous S-in-1 Convertible
Farm Body
Pull the lever! Instantly you get nny one of
eight combinatwns of farm bodies without a
single tool stock rack body hay rack b-ket
rack hog rack grain flat tack h'n tiare
S0.""81 "wk. scoop board doc Exclusi-a
bauth Form-a-Truck featum
Now for 6 Cars
F;'1aitachB,eBt combined
Sttv J? MT'J?,U Dods? Hro Chex-rolet.
&ck or Overland chassis makes a fully guaran
teed, powerful, strong one-ton truck. Double
?0osl,t?e ronSest known to engineer
ing. 90-?- of load carried on Smith Forma-Truck
jack-sSft. m",y actS 13 a
Come In NOW. Let us show you how Smith
rorm-a-Truck on your farm will save you biz
money. '
fl
i
ir1
a
I
$
fl
m
17
1
North Platte Truck Co.
GEORGE CARMAN, Mgr. NORTH PLATTE, NEB.
a
4
It
aaay. Dearer, Colo.
59-4
4J